เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
586
รหัสทัวร์:
IT-CN05
สายการบิน:
Thai Airways
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว | 5D3N
ราคาเริ่มต้น 14,888.-

ทัวร์จีนเมืองอู๋ซี เซี่ยงไฮ้น้อย ขอพรพระใหญ่หลินซานต้าฝอ ณ วัดหลิงซาน - เมืองหังโจวสวรรค์บนดิน ล่องทะเลสาบซีหู ตามรอยตำนานรักนางพญางูขาว - เมืองเซี่ยงไฮ้ “นครปารีสแห่งตะวันออก” หอไข่มุก ท่องโลกไซเบอร์อุโมงเลเซอร์ - หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ หรือ หาดไว่ทาน สถานที่สุดโรแมนติด จุดชมวิวที่สวยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย,ตลาดเฉินหวงเมี่ยว,ถนนนานจิงลู่,ตลาดเถาเป่า
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2  เซี่ยงไฮ้-เมืองอู๋ซี เซี่ยงไฮ้น้อย-วัดหลิงซาน(รวมรถราง) เมืองหังโจว สวรรค์บนดิน-ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
วันที่ 3  ล่องทะเลสาบซีหู - เมืองเซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว
วันที่ 4  หอไข่มุก – อุโมงเลเซอร์ –หาดไว่ทาน-ถนนนานจิงลู่-ตลาดเถาเป่า
วันที่ 5  ท่าอากาศยานผู่ตง -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
ราคาเด็ก
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
22-25 ก.ย.61 14,888  
 
 
 
 
 
ไม่มีราคาเด็ก
INF 6,000฿
4,500 25
4-7 ต.ค.61 16,888 4,500 25
11-14 ต.ค.61 17,888 4,500 25
13-16 ต.ค.61 18,888 4,500 25
18-21 ต.ค.61 17,888 4,500 25
25-28 ต.ค.61 16,888 4,500 25
27-30 ต.ค.61 16,888 4,500 25
3-6 พ.ย.61 16,888 4,500 25
8-11 พ.ย.61 15,888 4,500 25
10-13 พ.ย.61 15,888 4,500 25
15-18 พ.ย.61 15,888 4,500 25
22-25 พ.ย.61 16,888 4,500 25
24-27 พ.ย.61 16,888 4,500 25

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

21.00 น.        พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู 1 เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน THAI AIRWAYS (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
00.30 น.        เดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664
05.45 น.        ถึง ท่าอากาศยานผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้เรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เซี่ยงไฮ้น้อย” ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซู เป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีทะเลสาบไท่หูล้อมรอบ และเป็นเมืองเก่าแก่มีอายุกว่า 2,000 ปี ในยุคราชวงศ์โจวและฉิน  
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ วัดหลิงซาน(รวมรถราง) นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ พระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม  สูง 88 เมตร แวะชมร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิ สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไร ครีมไข่มุกเป็นต้น
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร <เมนูพิเศษซี่โครงหมูอู๋ซี>
บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว  เป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง อยู่ห่างจากเซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 180 กิโลเมตร หังโจวเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความเก่าแก่ที่สุดของจีน (อีก 6 เมืองได้แก่ ซีอาน โล่วหยาง เจ้อโจว ปั  กกิ่ง หนานจิง และเสฉวน) หังโจวเป็นเมืองซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรม และสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่  งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)” (สวรรค์บนดิน) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน นำท่านช้อปปิ้ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย เป็นถนน  สายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสต  ร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวได้อย่างดี ถนนสายนี้มีความยาว 460 เมตร กว้าง120เมตร ในปัจจุบันยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับสินค้ามากมาย
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร <เมนูพิเศษไก่ขอทานหมูพันปี>
เข้าสู่ที่พัก Kaiyuan man ju Hotel (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                       นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของทะเลสาบซีหู ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู พร้อม  ฟังเรื่องราวซึ่งเป็นที่มาของตำนานรัก “นางพญางูขาว” กับชายคนรักชื่อ “โข้วเซียน ชมธรรมชาติอันงดงามรอบๆทะเลสาบ จนได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า “พฤกษชาติในนครินทร์” นำท่านแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม อันลือชื่อของจีน วิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แวะชม ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลาย  สวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “นครปารีสแห่งตะวันออก” จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว หรือ ตลาดร้อยปี เดิมเป็นที่ตั้งของวัดเฉินหวังเมี่ยว อยู่ทางทิศ  ตะวันออ  กเฉียงเหนือของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตลาดที่สร้างเลียนแบบ ในสมัยราชวงศ์หมิงเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะใจกลางเมือง อาคารบ้านเรือนบริเวณนี้ สีสันร้านค้าต่างๆ ตกแต่งสไตล์สถาปัตยกรรมแบบจีนโบร  าณ มีร้านขายอาหาร ร้านขนมพื้นเมือง มีร้านกาแฟดัง สตาร์บัคส์ ตั้งอยู่อย่างกลมกลืน ของที่ระลึกต่างๆ มากมาย
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร <เมนูพิเศษเสี่ยวหลงเปา>
เข้าสู่ที่พัก Express by Holiday Inn  (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน 
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้าโดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณ  ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนำท่านเดินทางถ่ายรูปด้านล่าง หอไข่มุก (ไม่รวมค่าลิฟท์) ที่ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเซียและสูงดันดับ 3 ของโลก จากนั้นนำท่าน อุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยแสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ นำท่านเที่ยวชม หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮโฉมใหม่ (หาดไว่ทาน) ต้นกำเนิดอันลือชื่อของตำนานเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็น  ถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆ ในสมัยอาณานิคม พร้อมชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร <เมนูพิเศษไก่แดงเซี่ยงไฮ้>
เดินทางสู่ ถนนนานจิง หรือ นานจิงลู่ เป็นย่านช้อปปิ้งเก่าแก่ที่สุดของเซี่ยงไฮ้ เป็นตลาดซื้อขายของกันคึกคักตั้งแต่่ทศวรรษ 1920 ตั้งอยู่ฝั่งผู่ซี กินพื้นที่ยาวตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของ “ เดอะ บันด์” ถึง “พีเพิลส์ สแควร์” เป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรน  ด์เนม  จากทั่วโลก แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้  า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ตลาดเถาเป่า ตลาดจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าไหม รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก Xinjue Huangjia Hotel  (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

เช้า                  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานผู่ตง บริการอาหารเช้าแบบกล่องที่สนามบิน
07.30 น.          เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่  TG663                  
11.05 น.          ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – เซี่ยงไฮ้(PVG) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย (ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น)
3.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
4.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
6.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 30 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
7.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 30 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6.(6.1)ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 200RMB(หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
 (6.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 500บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน