เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
เข้าชม:
171
รหัสทัวร์:
GS-JPTA01
สายการบิน:
Thai Airways
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น Takayama Snow Monkey | 6D4N
ราคาเริ่มต้น 48,900.-

ทัวร์ญี่ปุ่นสวนเค็นโรคุเอ็น – ตลาดโอมิโช – หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – นากาโนะ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในโรงแรม พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ - ลานสกีสึกาอิเคะ โคเก็น (รวมกระเช้า) – วัดเซ็นโคจิ – ชมลิงแช่ออนเซน Snow Monkey – มัตสึโมโตะ - ปราสาทมัตสึโมโตะ – ทาคายาม่า – เมืองโบราณคามิเซ็นโนมาชิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - วัดซุยริว – พระใหญ่ทากะโอกะ – ถนนเลียบหาดชิริฮามะนากิสะ – มิตซุยเอาเล็ต – อีออนมอล์
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – สนามบินโคมัตสุ
วันที่ 2  สนามบิน โคมัตสุ – สวนเค็นโรคุเอ็น – ตลาดโอมิโช – หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – นากาโนะ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในโรงแรม พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
วันที่ 3  ลานสกีสึกาอิเคะ โคเก็น (รวมกระเช้า) – วัดเซ็นโคจิ – ชมลิงแช่ออนเซน Snow Monkey – มัตสึโมโตะ
วันที่ 4  ปราสาทมัตสึโมโตะ – ทาคายาม่า – เมืองโบราณคามิเซ็นโนมาชิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
วันที่ 5  วัดซุยริว – พระใหญ่ทากะโอกะ – ถนนเลียบหาดชิริฮามะนากิสะ – มิตซุยเอาเล็ต – อีออนมอล์
วันที่ 6  สนามบินโคมัตสุ - เมืองกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
อัตราท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
อัตราเด็ก ท่านละ
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
อัตราเด็ก ท่านละ
พักเดี่ยว
เพิ่ม
อัตรา ห้องละ
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ
วันหยุดเทศกาล ปีใหม่ 2562
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62 48,900 48,900 48,900 9,500 -

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น

19.30       คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง **
22.30       นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โคมัตสุ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG XXX
** เที่ยวบินนี้ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน และเป็นเที่ยวบินเหมาลำไม่สามารถสะสมไมล์ได้ **

05.55        เดินทางถึง สนามบินโคมัตสุ  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
เดินทางสู่ สวนเค็นโรคุเอ็น (Kenrokuen Garden) ดื่มดํ่าและผ่อนคลายไปกับบรรยากาศของสวนเค็นโรคุเอ็นที่ผลัดเปลี่ยนมีความสวยงามแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาลได้   ในเวลา 1 ปีจะเห็นสวนนี้สวยแตกต่างกัน ไปตามแต่ละฤดุกาล  ฤดูใบไม้ผลิตมีซากุระบานลดหลั่นไปตามเนินหินและด้านล่างเป็นทิวต้นซาคุระตลอดเส้นทางถนน  กลางคืนคราคร่ำด้วยชาวเมืองที่มีเปี่ยมด้วยความสุข มาร่วมชมความงามของซาคุระ เพราะฤดูหนาวที่เต็มไปหิมะที่เหน็บหนาวได้ผ่านพ้นไป นอกจากนี้ ก้ยังมีประดับไฟทำให้สวนสวยทั้งกลางวันและกลางคืน ในฤดูหนาวหิมะที่โปรยปรายทำให้เมืองนี้ในฤดูหนาวสวยงามเกินบรรยาย
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ตลาดโอมิโช (Ohmi-cho market) สร้างขึ้นตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 18 เป็นแหล่งรวมวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารพื้นบ้านของ Kanazawa เป็นเวลากว่า 280 ปี ในตลาดโอมิโช มีร้านค้ามากถึง 170 ร้าน ไม่ว่าจะเป็น ร้านขายปลา ร้านจำหน่ายอาหารทะเลจากญี่ปุ่น ร้านขายผักท้องถิ่นของ Kaga ร้านขายผลไม้ ร้านขายอาหารแห้งและผลิตภัณฑ์จากทะเล ร้านขายของชำ สำหรับอาหารทะเลขึ้นชื่อของคานาซาว่า ที่มีวางขายที่นี่ได้แก่ ปูหลากหลายพันธุ์และ ปลาหางเหลือง และกุ้งขนาดเล็กจากทะเลญี่ปุ่นประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายน
เที่ยง       เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
              นำท่านสู่ ย่านฮิงาชิ ชายะ(Higashi Chaya District) เป็นถนนโรงน้ำชาในสมัยยุคเอโดะ ตลอด 2 ข้างทาง จะเป็นเรือนไม้เก่าแก่ที่อนุรักษ์ไว้ มีอายุกว่า 200 ปี เป็นย่านที่ขึ้นชื่อของเกอิชาอีกย่านหนึ่ง ติด 1 ใน 3 ของที่ที่มีเกอิชาเดิน ย่านนี้มีตึกที่สวยงามและเก่าแก่ น่ามาเที่ยวอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในย่านโรงน้ำชา และแหล่งผลิตชาชายะ ในสมัยเอโดะเป็นสถานบันเทิงให้แขกผู้มาเยือนได้เพลิดเพลินไปกับการร้องเพลงและเต้นรำของเกอิชา ภายในย่านเปิดบริการโรงน้ำชา 2 แห่ง คือ โรงน้ำชาชิมะ(Shima Teahouse) และโรงน้ำชาคาอิคาโระ(Kaikaro Teahouse) ที่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็นร้านต่างๆ อาทิ เช่น ร้านรีดทอง ร้านขายภาชนะต่างๆที่เกี่ยวกับทอง
              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนากาโนะ ตั้งอยู่เกือบใจกลางของประเทศญี่ปุ่น ถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาสูงถึง 3,000 เมตร จำนวนมากมาย เป็นแหล่งของสโนว์รีสอร์ทชั้นนำของญี่ปุน ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก  ระหว่างทางมีแวะจุดพักรถที่มีชื่อเสียงของเส้นทางนี้คือ Arisoumi Parking Area ซึ่งมีร้านค้าท้องถิ่นต่างๆ ให้เลือกซื้อสินค้า และยังมีชุดชมวิวสาวๆ และ ระฆังคู่รักไว้ให้ถ่ายรูปอีกด้วย
ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
พักที่       TSUGAIKE KOGEN HOTEL หรือเทียบเท่า
              *** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางและชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม         
นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีสึกาอิเคะโคเก็น (Tsugaike Kogen Ski Resort) เป็นลานสกีที่มีขนาดเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับแห่งอื่นๆ  แต่สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆได้อย่างจุใจไม่ว่าจะเป็น snow bike, เดินลุยหิมะ, เฮลิสกี และสโนว์บอร์ดรวมกว่า 10 เส้นทาง แถมยังมีไฮไลท์อยู่ที่เป็นหิมะธรรมชาติอีกต่างหาก ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือนักเล่นสกีระดับสูงก็สามารถเพลิดเพลินได้เหมือนกัน (รวมค่ากระเช้าสกีให้เรียบร้อยแล้วแต่ไม่รวมอุปกรณ์สำหรับเล่นสกีต่างๆ)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเซนโคจิ(Zenkoji Temple) เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญ และยอดนิยมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็นพุทธแห่งแรก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 และเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามายังญี่ปุ่น (พระพุทธรูปของจริงจะเปิดให้ชมทุกๆ 6 ปี ในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ รอบถัดไปจะเป็นปี ค.ศ. 2021) วัดแห่งนี้ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่เมื่อปี 1707 เข้าไปจะพบกับห้องโถงกลางของวัดที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปต่างๆ จากนั้นจะเข้าสู่ห้องภายในที่มีแท่นบูชา และนำไปสู่ทางเดินห้องใต้ดินที่มืดสนิท เวลาเดินก็จะใช้มือคลำหาทางไปเรื่อยๆ โดยจะไปเจอห่วงประตูซึ่งอยู่ตรงกับตำแหน่งพระประธานด้านบนพอดี ผู้ที่ศรัทธาเชื่อกันว่าเมื่อทำแล้วจะพบแต่สิ่งที่ดีๆ เหมือนมีแสงสว่างนำทางชีวิต
เที่ยง          บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                  นำท่านสู่ ชมลิงแช่ออนเซ็น (Snow monkey) “ลิงหิมะ” ที่มีชื่อเสียงทั่วไปโลก ตั้งอยู่ในหุบเขาสายน้ำที่ไหลจากที่ราบสูงชิง่ะและต้นน้ำจากน้ำพุร้อนมีลิงภูเขาญี่ปุ่นจำนวน 200 ตัวอาศัยอยู่บริเวณนี้ แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่โหดร้าย(มีหิมะปกคลุม 1 ใน 3 ของปี)โขดหินหยาบและขรุขระและน้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นดินก็ตามแต่บริเวณที่แห่งนี้ก็เปรียบเสมือนสวรรค์ของลิงภูเขาเหล่านี้ได้ เนื่องจากมีน้ำพุร้อนที่สะสมในบ่ออันเป็นที่ที่ฝูงลิงลงแช่น้ำอย่างคลายความหนาวอย่างสำราญทำให้มนุษย์เรามีโอกาสได้ชมลิงภูเขาอย่างใกล้ชิด และยังสามารถสังเกตุพฤติกรรมที่น่าสนใจ
                 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองมัตสึโมโตะ เป็นเมืองปราสาทที่มีความทรงจำเกี่ยวกับยุครุ่งเรือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทมัตสึโมโตะที่ได้รับเลือกให้เป็นสมบัติของชาติ เมืองมัตสึโมโตะเป็นเมืองที่มีอาคารประวัติศาสตร์เหลืออยู่มากมาย เช่น โรงเรียนไคจิที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ที่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในภูมิภาคชูบุได้ง่าย ๆ
ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่          SMILE HOTEL MATSUMOTO หรือเทียบเท่า

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโตะ(Matsumoto Castle) เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน และเป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น (ไม่ได้นำเข้าชมปราสาท เนื่องด้วยเวลาจำกัด)
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พิเศษ สุดยอดราเม็ง อาหารประจำชาติของชาวญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณคามิเซ็นโนมาชิ (Takayama kami sannomachi) เป็นเมืองการค้า และร้านค้าชายคาบ้านบนถนนเก่าแก่แห่งนี้ พื้นที่ทั้งหมดได้รับเลือกให้เป็นเขตติดต่อทางวัฒนธรรมที่สำคัญ คลองไหลผ่านชายคาของบ้านพ่อค้าด้วยหน้าต่างที่เป็นตารางและโรงเก็บสาเกจำนวนมาก ทางเข้าตกแต่งด้วยลูกบอลของใบสน มีสัญลักษณ์เก่าแก่มากมายในร้านจำหน่ายสาเกและTakayama อีกทั้งยังมีร้านค้าที่คุณสามารถชิมไวน์และสาเก รวมถึงร้านจำหน่ายสตูเนื้อวัวที่คุณสามารถรับประทานขณะเดินไปด้วย  เพลิดเพลินกับเมืองขนาดใหญ่
เดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawa-go) ตั้งอยู่ในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี 1995 ภายในหมู่บ้านแห่งนี้มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม บ้านแต่ละหลังเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ที่หลังคาบ้านเป็นแนวสโลปคล้ายๆ กับมือคนที่กำลังพนมมืออยู่ หลังคาสร้างจากคานไม้ที่แข็งแรง จึงทนทานต่อหิมะในฤดูหนาวได้อย่างดี แถมมีห้องใต้หลังคาที่กว้างขวางสำหรับเอาไว้เลี้ยงหนอนไหมอีกด้วย คนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ทำนา เลี้ยงไหม เสริมด้วยการท่องเที่ยวแบบพอเพียงเป็นหลัก
ค่ำ             บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่          APA HOTEL TOYAMA หรือเทียบเท่า

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                  นำท่านเดินทางสู่ วัดซุยริว(Zuiryu temple) มรดกของชาติเพียงหนึ่งเดียวในจังหวัดโทยามะ งานจัดแสดงแสงไฟที่วัดซุยริวในฤดูใบไม้ร่วง แม้จะบอกว่าเป็นการจัดตกแต่งแสงไฟ แต่ไม่เพียงการนำไฟมาประดับประดาให้แสงงดงามเท่านั้น ยังมีการผสมผสานดนตรี และเปิดแสงไฟหลากสีทั้งสีแดง สีน้ำเงิน สีม่วง สีเขียว เป็นต้น แสงไฟกับดนตรีที่จัดขึ้นให้เป็นโลกดั่งในจินตนาการแสนสวยงาม เป็นความงดงามราวกับจะลืมหายใจ นอกจากนั้นที่งาน “เอ็ตจู อาจิโนะชิ ” ก็เปิดการแสดงพร้อมกันมีร้านค้ามาเปิดรวมกันมากมาย ผู้คนต่างมาเที่ยวอย่างคับคั่งราวกับงานเทศกาลกันเลยทีเดียว
นำท่านเดินทางสู่ พระใหญ่ทากะโอกะ(TAKAOKA BUDDHA) พระพุทธรูปสำริดทาคาโอกะซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศญี่ปุ่นนั้น หล่อด้วยเทคนิคหล่อสำริดตามแบบฉบับของทาคาโอกะ พระพุทธรูปองค์นี้ได้เริ่มหล่อในปี ค.ศ. 1907 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 26 ปี กล่าวกันว่า เมื่อประมาณ 800 ปีก่อน มินาโมโตะโยชิคะซึ (Minomoto Yoshikatsu) ได้สร้างองค์พระพุทธรูปที่ทำจากไม้ แต่ทว่าถูกไฟไหม้เสียหาย และถูกทำลาย จึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่ทนแทนตามคำขอร้องของประชาชน จนสำเร็จเป็นพระพุทธรูปองค์ปัจจุบัน จึงเรียกได้ว่า พระพุทธรูปองค์นี้มีพระพักตร์ที่งดงาม ประณีตด้วยเอกลักษณ์การหล่อสำริดของทาคาโอกะ
กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ถนนเลียบหาดชิริฮามะนากิสะ (Chirihama Nagisa Beach Driveway) นับเป็นถนนที่สายชิลต้องชื่นชอบแถมมีวิวดีงามที่แท้ทรู ไม่ว่าจะสายปั่น สายวิ่ง สายเดิน แม้กระทั่งสายสบายๆด้วยรถยนต์ก็ไม่หมดถ้าสดชื่น เรียกได้ว่าเลือกที่เหมาะๆตามสไตล์ เนื่องจากการที่นํ้าทะเลที่เข้ามาผสมกับเนินทรายนั้น จึงทำให้เนินทรายกลายสภาพเป็นถนนเลียบหาดที่มีความแข็งแรงมั่นคงพอที่จะให้รถวิ่งไปตามหาดได้อย่างปลอดภัย หรือถ้าอยากออกกำลังกายพร้อมหรือปั่นกินลมชมวิวด้วยจักรยานก็ทำได้สบายๆตลอดระยะทางถนนเลียบหาดความยาวแปดกิโลเมตร คุณจะเพลินไปกับวิวทิวทัศน์งามๆของริมหาด อารมณ์หาดทรายสายลม
 นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET OYABE) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป ถัดไปจากห้างสรรพสินค้ายังมีโรงภาพยนตร์ Humax Cinema เปิดให้บริการ
 นำท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า อิออน มอลล์ (Aeon Mall Kanazawa) เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้านจำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกต        ขนาดใหญ่ เป็นต้น ซึ่งบางร้านไม่ต้องเสียภาษีสินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนร้านอาหารก็มีให้         เลือกมากมายจำหน่ายอาหารหลายประเภท ร้านกาแฟ และศูนย์อาหาร
ค่ำ              เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย
พักที่          APA HOTEL KOMATSU หรือเทียบเท่า

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น
09.55      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG XXX
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
15.10      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

เงื่อนไขทัวร์ญี่ปุ่น

อัตราค่าบริการนี้ รวม

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน THAI AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.  และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจ้งให้ยื่นขอวีซ่าแบบกระทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศญี่ปุ่น อนุญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเที่ยว ไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง
**โปรแกรมนี้ เป็นสายการบินเหมาลำไม่สามารถสะสมไมล์ ROP ได้***
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน
 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจำท่านละ 15,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินใน1วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 • กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้
เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
 • ยกเลิกการเดินทาง  46 วันขึ้นไป ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดินทาง **
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 31-45 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระมาแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น **
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์ญี่ปุ่น