เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป
เข้าชม:
167
รหัสทัวร์:
CC-UR04
สายการบิน:
Ukraine International
ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป EASY UNSEEN UKRAINE | 5D3N
ราคาเริ่มต้น 39,900.-

ทัวร์ยุโรปCENTRAL SQUARE – จัตุรัส MYKHAILIVSKA – อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 – อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ – ช้อปปิ้งห้างกัลลิเวอร์ – ชมวิวกรุงเคียฟ - มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ช้อปปิ้งย่านการค้า KHRESHCHATYK STREE - พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – เคียฟ
วันที่ 2  เคียฟ – ชมเมือง – CENTRAL SQUARE – จัตุรัส MYKHAILIVSKA – อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต – โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ – โบสถ์เซนต์โซเฟีย – พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 – อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ – ช้อปปิ้งห้างกัลลิเวอร์ – ชมวิวกรุงเคียฟ
วันที่ 3  เคียฟ – มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ช้อปปิ้งย่านการค้า KHRESHCHATYK STREE
วันที่ 4  เคียฟ – พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง
วันที่ 5  กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กต่ำกว่า 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม
พักห้องเดี่ยว
::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::
10 - 14 สิงหาคม (วันแม่แห่งชาติ) 39,900 39,900 11,500
14 - 18 กันยายน 39,900 39,900 11,500
12 - 16 ตุลาคม (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 39,900 39,900 11,500
19 - 23 ตุลาคม (วันปิยมหาราช) 39,900 39,900 11,500
16 - 20 พฤศจิกายน 39,900 39,900 11,500
07 - 11 ธันวาคม (วันรัฐธรรมนูญ) 39,900 39,900 11,500

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 2,500 บาท
(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 เดือน เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป

โปรแกรมการเดินทางทัวร์ยุโรป

08.00 น.        คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ R
                     สายการบินยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
11.25 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเคียฟ โดย สายการบินยูเครน อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PS272
18.30 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน
                     หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (1)
บริการเซ็ตเมนูอาหารพื้นเมืองยูเครนและจอร์เจีย วันพฤหัสบดีและวันศุกร์มีการแสดงดนตรีพื้นเมือง
 
พักโรงแรม RADISSON BLUE หรือในระดับเดียวกัน

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (2)
                        หลังอาหาร นำท่าน เดินชมย่านใจกลางเมือง ผ่านชมย่านใจกลางเมือง KHRESCHATYK MAIDAN CENTRAL SQUARE ถนนสายหลักของเมือง ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของวัยรุ่นในกรุงเคียฟ  และเป็นบริเวณที่ตั้งสถานที่ราชการที่สำคัญ ในวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ จะมีการปิดการจราจรในบริเวณนี้เพื่อเปิดเป็นถนน
คนเดิน และที่รวบรวมศิลปินหลากหลายแขนงของกรุงเคียฟ ท่านจะพบเห็นชาวเมืองต่างพากันออกมาใช้เวลาว่างในวันหยุดกันอย่างอบอุ่น
 
นำท่านชม จัตุรัส MYKHAILIVSKA จัตุรัสที่สวยงามคลาสสิกเป็นจุดโดดเด่นที่สุดของเคียฟ ผ่านอาคารรัฐสภายูเครน อนุสาวรีย์แห่งมิตรภาพของรัสเซียและยูเครนสร้างด้วยหินแกรนิตโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม
         
และชม อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต (GOLDEN GATE MONUMENT) ประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 เป็นส่วนหนึ่งของปราการป้องกันตัวเมืองเคียฟตอนบน ปัจจุบันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็ก ไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองในปัจจุบัน
 
แล้วชม โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ (ST.MICHAEL'S GOLDEN-DOME) เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนีย เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนียนออร์โธด็อกซ์อยู่ริมแม่น้ำนีเปอร์ สร้างในยุคกลางสมัยกษัตริย์ SVIATOPOLKIILZIASLAVICH ที่ปกครองดินแดน KIEVAN RUS
 
จากนั้น นำท่านชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย (SAINT SOPHIA) เข้าชมภายในโบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1037 โดยกษัตริย์ยโรสลาฟ ภายในประดับตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีต่างๆกว่าล้านชิ้น โดยเฉพาะรูปพระแม่มารีที่ทำจากกระเบื้องโมเสคสีทองเหลืองอร่ามเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของกษัตริย์ในอดีต
 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (3)
หลังอาหาร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (WORLD WAR II MUSEUM) ชมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ปลดประจำการจากสมัยสงครามโลกครั้งที่นาซีเยอรมันบุกเข้ากรุงเคียฟซึ่งภายหลังจากสงครามสงบแล้วได้เก็บรวบรวมอาวุธต่างๆเพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลังให้ระลึกถึงเหล่าวีรชนผู้กล้าหาญ
ชม แบล็กทิวลิป หรือเฮลิคอปเตอร์ที่ลำเลียงร่างทหารที่เสียชีวิตพันชีวิตจากสงคราม
 
แล้วชม อนุสาวรีย์เทพีผู้ปกป้องกรุงเคียฟ (MOTHER OF UKRAINE) ที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขาริมแม่น้ำดนีปเปอร์ (DNIPRO)
                  
จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างกัลลิเวอร์ (MALL GULLIVER) ในตอนแรกอาคารนี้ถูกเรียกว่า (CONTINENTAL) ต่อมาในปี ค.ศ.2011ได้มีการตัดสินใจให้ชื่อ (GULLIVER) มัลติฟังก์ชั่นคอมเพล็กซ์ที่ทันสมัย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดิ(PALATS SPORTU)เป็นอาคารสำนักงานที่สูงที่สุดในเคียฟในตึกทาวเวอร์มีอาคารสำนักงานต่าง และส่วนของห้างสรรพสินค้าทั้งหมด 7 ชั้น
 
ได้เวลาสมควร นำท่าน ชมบรรยากาศกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.482โดยชนเผ่าสลาฟ และยังเป็น 1 ใน 5 เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดในยุโรป ด้วยความลงตัวของ
ผังเมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำดนีปเปอร์ DNIPRO ในทัศนียภาพแบบ 360 องศา
 
ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน (4)
พักโรงแรม RADISSON BLUE หรือในระดับเดียวกัน
 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)
หลังอาหาร นำท่านสู่ มหาวิหารอารามหลวงแห่งหมู่ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า (MONASTERY OF THE CAVES) 1 ใน 7 สถานที่ในยูเครนที่องค์กร UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ให้เป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของยูเครน อารามแห่งหมู่ถ้ำตั้งอยู่บนเชิงเขาที่มีถ้ำรอบๆภูเขา เนื้อที่กว้างขวางถึง 75 เอเคอร์ ริมฝั่งแม่น้ำดนีปเปอร์เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายอีสเติร์นออร์โธด็อกซ์ตะวันออกในยุโรปตะวันออก นับตั้งแต่มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 651 โดยนักบวชแอนโทนี่นักบวชผู้ต้องการความสงบเลือกถ้ำที่ภูเขาเบอร์เรสตอฟท์ (BERESTOV) เป็นอารามระดับสูงสำหรับนักบวชของนิกาย ทำให้ในยุคนั้นมีนักบวชมากกว่า 2,000 คนที่หลั่งไหลเข้ามาปฏิบัติและสร้างอารามตามหมู่ถ้ำมากกว่า 200 แห่งในภูเขาลูกนี้ จนกลายเป็นหมู่บ้านที่มีนักบวชมากที่สุดในยุโรปตะวันออก จุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 11ในช่วงรัชสมัยของเจ้าชาย
สเวียโตสตรอฟท์ ผู้ก่อตั้งมอสโก มีความศรัทธาในคริสตจักรจึงรวบรวมทรัพย์สินส่วนพระองค์ในการสร้างมหาวิหารอารามหลวง 6 แห่งนี้ ประกอบด้วย
 
วิหาร DORMITION สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 โบสถ์ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากกองทัพนาซีเยอรมนีเข้ายึดเมืองเคียฟ สิ่งก่อสร้าต่างๆ ในเคียฟถูกทำลายทั้งหมดและตั้งแต่ปี ค.ศ. 1928 อารามต่างๆได้ถูกดัดแปลงมาเป็นอุทยานพิพิธภัณฑ์ บริหารงานโดยเจ้าหน้าที่ของสหภาพโซเวียต
แต่ไม่มีการฟื้นฟูศาสนจักรใดๆ จนในปีพ. ศ. 2538 หลังจากที่ยูเครนได้รับเอกราช มหาวิหารได้รับการบูรณะเสร็จสิ้นภายในสองปี
 
โบสถ์ REFECTORY CHURCH OF ALL SAINTS คริสตจักรนิกายออลเซนต์ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.
1893-1895 เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมบาโรกแบบยูเครน ลักษณะของ FACADES
 
โบสถ์ CHURCH OF THE SAVIOR AT BERESTOVE โบสถ์คริสตจักรแห่งทรีนีตี้โบสถ์แห่งการประสูติของพระแม่มารีโบสถ์แห่งความคิดของนักบุญแอนน์ หรือเรียกอีกอย่างว่าโบสถ์แห่งชีวิตได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกอังเดร MELENSKYIในสไตล์คลาสสิกโบราณ
 
GREAT LAVRA BELLTOWER หอระฆังที่มีจุดเด่น ด้วยความสูง 96.5 เมตรที่สูงที่สุดในช่วงเวลาก่อสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1731–1745 และออกแบบโดยสถาปนิก Johann GottfriedSchädel ในสไตล์คลาสสิกโบราณให้คู่กับ วิหาร DORMITION
 
ถ้ำพอร์จเชตกาลาฟร่า (PECHERSKALAVRA) ภายใต้ชั้นใต้ดินของมหาวิหาร เป็นถ้ำที่มีทางเดินใต้ดินที่แคบๆความยาวหลายร้อยกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่าการเดินทางจากเมืองมอสโกไปเมือง NOVGOROD เคยเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ในอารามแห่งนี้เมืออดีต  ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บรรดานักบวชกว่า 2,000 คนใช้เป็นที่หลบภัยจากกองทัพนาซีเยอรมนี เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีนักบวชเสียชีวิตจำนวนมาก บริเวณชั้นใต้ดินจึงมีร่างของนักบวช 200 รูปได้รับการรักษาไว้เป็นมัมมี่ในถ้ำนี้
 
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (6)
หลังอาหาร นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (MUSEUM OF THE  HISTORICAL TRESURES)หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในเคียฟเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมากมายในอดีต และจัดแสดงคอลเลคชันเครื่องประดับอัญมณี ที่หายากและสมบัติล้ำค่าของยูเครน เช่นเครื่องเพชรพลอยโบราณ และภาพวาด สมบัติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดได้แก่คอลเลคชันเครื่องประดับทองคำที่งดงามของชาวไซเธียน
ส่วนต่างๆในพิพิธภัณฑ์ จะประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์หนังสือและพิมพ์ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านของยูเครน พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์และโรงละคร ห้องสมุดประวัติศาสตร์ของรัฐ
 
 
จากนั้น เดินทางสู่ย่านการค้า KHRESHCHATYK STREET อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้า HI-END เช่น LOUIS VUITTON, GUCCI, PRADA, BALLY, HELEN MARLEN, BVLOGARI, SHE & HE, BURBERY, SALVATORE FERRAGAMO หรือนั่งจิบกาแฟ และเบอเกอรี่ที่ขึ้นชื่อของยูเครนในร้าน WOLDONSKY
BAKERY CAFÉ PATISSERIE
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (7)
                         ร้าน OPANAS สัมผัสรสชาติของไวท์และวอคก้าของยูเครน พร้อมดนตรีพื้นเมืองขับกล่อม
 
พักโรงแรม RADISSON BLUE หรือในระดับเดียวกัน

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)
                        หลังอาหาร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง (FOLK- WOODEN ARCHITECH OPEN AIR MUSEUM) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1993 มีพื้นที่มากกว่า 160 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ PTICH ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่ดินแห่งนี้ถูกครอบครองโดยราชวงศ์เก่าแก่ของเบลารุส (THE ELSKYS) มานานกว่า 130 ปี และพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ซึ่งรวบรวมมรดกทางชาติพันธุ์แห่งชาติที่จัดเป็นที่เก็บรวบรวมงานฝีมือด้านต่าง ๆ ของหลายชนชาติ ทั้งงานปั้น งานเหล็ก งานไม้ โบสถ์ไม้กังหันลมเก่าโรงสี ตลอดถึงแสดงถึงประเพณีโบราณ วัฒนธรรมชนบทวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมของภูมิภาคต่างๆ ของประเทศยูเครนย้อนอดีตไปเมื่อ 100 ปี
กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (9)
                        หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT
19.25 น.          ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ PS271
09.35 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป

เงื่อนไขทัวร์ยุโรป

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12ช.ม./วัน
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (โรงแรมในยุโรปหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ ซึ่งทางบริษัทฯ พยายามเลือกโรงแรมที่พักที่มีเครื่องปรับอากาศให้แก่ลูกค้า หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • ค่าบริการในการจัดนำเที่ยวอื่นๆ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ายูเครน ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 2,500  บาท)
 • ค่าธรรมเนียมทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50 ยูโร ตลอดทริป
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 1 วัน พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 60 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  61 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45-60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 44 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ยุโรป **
ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์ยุโรป