เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา
เข้าชม:
165
รหัสทัวร์:
TN-KH01
สายการบิน:
Thai Smile
ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา CAMBODIA ซุปตาร์ ซัวซะไดย | 2D1N
ราคาเริ่มต้น 8,555.-

ทัวร์กัมพูชาสัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์ นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ โตนเลสาบ เดินเที่ยวตลาดซาจ๊ะ ประสาทบันทายศรี เมืองนครธม ตาพรหม นครวัด
ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์กัมพูชา

วันที่ 1  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ – สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) – วัดเพรียพรหมรัตน์ – โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ
วันที่ 2  บันทายสรี – นครธม – ตาพรหม – นครวัด

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว
14 – 15 ตุลาคม 2561 10,888 10,888 1500
20 – 21 ตุลาคม 2561 8,555 8,555 1500
3 – 4 พฤศจิกายน 2561 8,555 8,555 1500
17 – 18 พฤศจิกายน 2561 8,555 8,555 1500
24 – 25 พฤศจิกายน 2561 8,555 8,555 1500
22 – 23 ธันวาคม 2561 8,555 8,555 1500
29 – 30 ธันวาคม 2561 10,888 10,888 1500
30 – 31 ธันวาคม 2561 10,888 10,888 1500
31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 10,888 10,888 1500
 


ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ รวมเป็น 1,200 บาท/ทริป ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร**

ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา

โปรแกรมการเดินทางทัวร์กัมพูชา

06.00 น.        สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ สายการบิน ไทยสมายล์ (WE)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ
07.45 น.        ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE588 (รับประทานอาหารเช้าบนเครื่อง) (1)
08.50 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านรับสัมภาระเรียบร้อยจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเสียมเรียบ ซึ่งเป็นที่ตั้งของนครวัดและกลุ่มปราสาทหินหลายแห่ง อาทิ หมู่ปราสาทหินจากอาณาจักรขอม ได้แก่ ปราสาทนครวัด, กลุ่มปราสาทนครธม, ตาพรหม และบายน, บันทายศรี, บากอง, โลเลย, พนมบาเค็ง, พนมกุเลน และบารายตะวันตก
                   จากนั้นทำท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม หรือในภาษาเขมรเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า
(เปรี๊ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ยะอองจอม) สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนศาลคู่บ้านคู่เมือง ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเสียมเรียบ ทั้งชาวบ้านที่นี้ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ต่างก็นิยมมากราบไหว้สักการะและขอพร จากประวัติได้เล่าขานกันว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากกลับจากที่ทำบุญกลับบ้านไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้นมากอีก ซึ่งทางบิดาและมารดานั้นได้เสียใจเป็นอย่างมาก และอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนเป็นอย่างมาก จึงได้ให้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจ๊ก องค์เล็กเป็นน้องนามว่าองค์จอม จากนั้นก็ได้เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเวลาต่อมา
                   จากนั้นนำท่านชม วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สำหรับทิ้งศพจากผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามเขมรแดง ต่อมาได้มีการสร้างวัดขึ้นคร่อมทับพื้นดินเดิม และนำเอาโครงกระดูกหัวกระโหลกศรีษะของผู้ที่เสียชีวิตมารวบรวมและจัดแสดงในตู้กระจกภายในบริเวณของวัดแห่งนี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงความโหดร้ายของสงครามเขมรแดงในอดีต
                   จากนั้นนำท่านชม วัดเพรียพรหมรัตน์ เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ของประเทศกัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นด้วยกาบเรือของพระชื่อดังที่ชื่อว่า Preah Ang Chong Hoy ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวพนมเปญ และกัมพูชา มาตั้งแต่ในสมัย พ.ศ.1900 ภายในโบสถ์มีพระประธานตั้งประดิษฐานอยู่ ซึ่งถูกสร้างอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินออกไปด้านหลังพระประธานนั้น นักท่องเที่ยวจะได้เห็นพระนอนที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังอย่างน่าเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายที่ประดับตกแต่งด้วยภาพพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะแบบใหม่ที่ศิลปินแนวใหม่ของประเทศกัมพูชาสร้างสรรค์ขึ้น และมีเอกลักษณ์จากฝาผนังที่ทำให้ดูมีมิติจากการเล่นลวดลายของภาพนูนต่ำ
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมืองเมนูบุฟเฟต์อินเตอร์เนชั่นแนล (2)
                    จากนั้นนำท่านชม โตนเลสาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ให้ท่านได้ล่องเรือชมทัศนีย์ภาพของการใช้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่ได้อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้
                   จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าทอ ของฝากพวงกุญแจ และอื่นๆ เครื่องเงิน และอัญมณี นอกจากการซื้อของฝากแล้ว ให้ท่านได้ลองชิมปาเตที่มีขายอยู่ทั่วไปในเมืองเสียมเรียบ
ค่ำ               อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนำให้ท่านรับประทานที่ตลาดกลางคืน PUP STREET
 
ที่พัก           โรงแรม Holy Angkor Hotel หรือเทียบเท่า
 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทบันทายสรี สร้างขึ้นในช่วงตอนปลายของสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ สร้างด้วยหินทรายสีชมพูและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก
จากนั้นนำท่านเดินทางชม ปราสาทบันทายสำเหร่ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพระพุทธศาสนา และเป็นปราสาทที่สวยงามดูมีมนต์ขลังมาก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนครธม นำท่านชม ปราสาทบายน สัมผัสกับ “รอยยื้มบายน” ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นปราสาทที่มีความสวยงามมากที่สุด ในยุคสมัยเขมรยุคเสื่อม ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทวพักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุขความทุกข์ของประชาราษฎร์
                        เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระมารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุมระเบียงคตตลอดแนวทางเดิน จนดูลึกลับสายตาเหมือนอยู่ในเขาวงกต
 
เที่ยง               อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย แนะนำให้ท่านรับประทานที้ร้าน ANGKOR CAFÉ ,
NARRY KHMER REACH ANGKOR
 
จากนั้นพาท่านชม มหาปราสาทนครวัด นับว่าเป็น 1 ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบ 1 พันปี นำท่านชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่างๆ มากมาย เช่น การยกทัพของชาวขอม ภาพการกวนเกษียณสมุทร เป็นต้น
ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (5)
ในส่วนนี้หากใดท่านที่มีความประสงค์ที่สนใจกิจกรรมในการขึ้นบอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัดพนมบาเค็ง เป็นบอลลูนที่อยู่กับที่จะขับเคลื่อนขึ้นลงมีความสูงจากพื้นประมาณ 200 เมตร จากพื้นดิน ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 10 – 15 นาที จากนั้นก็นำท่านลอยลงสู่พื้นดิน สถานนี้บอลลูนจะตั้งอยู่บริเวณถนนตรงทางเข้าปราสาทนครวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะนำให้ท่านชมในช่วงเวลาตอนเย็น เพราะท่านจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกทางด้านทิศตะวันตก
(การขึ้นบอลลูนจะเป็นไปตามของสภาพอากาศ หากสภาพอากาศย่ำแย่ก็จะปิดให้บริการ)
**สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ท่านละ 1000 บาท**
                        หลังจากนั้นถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบ
 
                        จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ       

21.25 น.         เดินทางสู่ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE591
22.30 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์กัมพูชา ทัวร์กัมพูชา

เงื่อนไขทัวร์กัมพูชา

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด           ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชา กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางกัมพูชาได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 14วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1200 บาท/ท่าน/ทริป , ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
เดินทางขึ้นต่ำ 20 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 
เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน  :
 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 1 วัน  กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 45 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์กัมพูชา **
ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์กัมพูชา