เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
712
รหัสทัวร์:
IT-CN08
สายการบิน:
Thai Airways
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง ต้าลี่ แชงการีล่า | 6D5N
ราคาเริ่มต้น 21,888.-

ทัวร์จีนภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - คุนหมิง – ต้าหลี่
วันที่ 2  วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-หมู่บ้านซีโจว-เมืองจงเตี้ยน(แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่า
วันที่ 3  วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
วันที่ 4  ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่ -โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง
วันที่ 5  คุนหมิง-สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
วันที่ 6  วัดหยวนทง - ท่าอากาศยานคุนหมิง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
28 Nov - 03 Dec 2018 21,888 21,888 21,888 6,000 5,500
12 - 17 Dec 2018 22,888 22,888 22,888 6,000 5,500
02 - 07 Jan 2019 22,888 22,888 22,888 6,000 5,500
09 - 14 Jan 2019 22,888 22,888 22,888 6,000 5,500
16 - 21 Jan 2019 22,888 22,888 22,888 6,000 5,500
23 - 28 Jan 2019 22,888 22,888 22,888 6,000 5,500
20 - 25 Feb 2019 22,888 22,888 22,888 6,000 5,500
27 Feb - 04 Mar 2019 22,888 22,888 22,888 6,000 5,500
06 - 11 Mar 2019 22,888 22,888 22,888 6,000 5,500
13 - 18 Mar 2019 22,888 22,888 22,888 6,000 5,500
20 - 25 Mar 2019 22,888 22,888 22,888 6,000 5,500
27 Mar - 01 Apr 2019 22,888 22,888 22,888 6,000 5,500

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

08.30 พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่า นเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
10.55 เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG612 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
14.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไปแล้ว สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
: เข้าสู่ที่พัก เมืองต้าลี่ MANGJIANG HONG HOLIDAY HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม วัดเจ้าแม่กวนอิม ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราแบกก้อนหินใหญ่ไว้บนหลังเพื่อให้ทหารของฝ่ายตรงข้ามได้เห็นเมื่อทหารฝ่ายศัตรูได้เห็นว่าแม้แต่หญิงชรายังแข็งแรงถึงเพียงนี้ ถ้าเป็นคนวัยหน่มสาวจะต้องมีพละกำลังมากมายยากที่จะต่อสู้ จึงทำให้ไม่ทำการเข้าโจมตีเมืองและถอยทัพกลับไป ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีประติมากรรมยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งในต้าหลี่ ผ่านชมด้านนอกเจดีย์สามองค์ หรือ ซานถ่า ที่เป็นสัญลักษร์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมับราชวงค์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก2องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในราชวงค์หยวนซึ่งเป็นพุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศจีน เจดีย์3องค์มีอายุกว่า1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วง ค.ศ.1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7-10 กว่า 600 ชิ้นในองค์เจดีย์ จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านซีโจว ชมวิธี การชงน้ำชา 3 ถ้วย 3 รส วัฒนธรรมของชาวไป๋ พร้อมเลือกซื้อของพื้นเมือง ไว้เป็นของฝากของที่ระลึก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงการีล่า ระหว่างทางนำท่าน แวะชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เกิดจากแม่นำแยงซีเกียงไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบตซึ่งเป็นที่ราบสูงลงมากระทบกับเขาไห่หลอแล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชม ช่องแคบเสือกระโจน ตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30  เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโจน” ช่องเขาเสือกระโจนเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้มีจำนวนเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวห  น่าซี โดยจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบริเวณใกล้เคียง และหาเลี้ยงชีพโดยการเพาะปลูกและรับจ้างนำทางคนต่างถิ่น ถึง เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงการีล่า สวรรค์บนดินที่ที่ทุกคนต่างใฝ่ฝันจะไปให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต นำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน(เมืองโบราณแชงการีล่า) ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวธิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณธิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายและชมวิถีชีวิตและความเป็นของชาวทิเบตที่แชงกรีล่า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
: เข้าสู่ที่พัก เมืองจงเตี้ยน TIAN RUI SUNSHINE HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม สระน้ำมังกรดำ หรือ เฮยหลงถัน สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1737 ในสมัยราชวงศ์ชิง ซึ่งสระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นคือ เป็นน้ำที่เกิดจากน้ำพุอันมีความใสจนมองเห็นพืชใต้น้ำสีเขียวที่สะท้อนกับผืนน้ำราวกับสีของมรกต นอกจากนี้ภายในบริเวณยังสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และนาซี ไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ทั้งสะพานหินโค้ง และศาลาอันมีจุดเด่นด้วยมีฉากหลังเป็นภูเขา นำท่านแวะชมสินค้า ร้านสาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ำที่มีคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ซึ่งมีสารอาหารอยู่นับไม่ถ้วน อาทิ อาหารเสริม ครีมสาหร่ายพอกหน้า ชม เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่ากว่า 800 ปี ที่มีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาซี มาตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองนี้ยังได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก" และเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย และเมืองโบราณลี่เจียงเองก็ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี มีทางเดินที่ปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม “ซื่อฟางเจีย” ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้า
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้ปลาแซลมอน
: เข้าสู่ที่พัก เมืองลี่เจียง LUCKY DRAGON E HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:  

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปีจากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้า(กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG ผู้กำกับชื่อก้องโลก จางอวี้โหมวได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต **หมายเหตุ เนื่องจากระหว่างวันที่21-31 ธันวาคม 2561 มีประกาศจากสถานที่จัดแสดง โชว์IMPRESSION LIJIANG ทำการปิดปรับปรุงชั่วคราวและจะกลับมําเปิดการแสดงอีกคร้ังใน วันที่1 มกราคม 2562 ทํางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์ชุด LIJIANG LISHUI JINSHA (ในโรงละคร) แทน**
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของลี่เจียง สถานที่แห่งนี้เป็นหัวใจ  ทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่าน่าซีกลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม อันประกอบด้วยประตูสวรรค์ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งได้เป็น 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่ามังก  รออกถ้ำ ชั้นที่สองมีชื่อว่ามังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามมีชื่อว่ามังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดาซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่ มีอายุมากกว่า 500 ปี นำท่านไปยังเชิงเขาเพื่อโดยสารกระเช้าไฟฟ้าขึนไปยัง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (The Valley of Blue Moon) ซึ่งบริเวณเขาจะปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนไปทั่วเช่นกัน เมื่อโดยสารกระเช้าไปยึงยอดเขาซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร มีหิมะปกคลุมเกือบทั้งปี เราสามารถเดินทางขึ้นยอดสูงสูงของหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินโดยขึ้น กระเช้าไป 2 ช่วง โดยจุดเปลี่ยนกระเช้าจุดแรก จะมีศูนย์ท่องเที่ยวหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ไกลออกไปผ่านทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ และต้นกุหลาบพันปีเรียงราย จะมีหมู่บ้านชาวธิเบตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเมื่อเปลี่ยนกระเช้าแล้ว จะเดินทางถึงยอดเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมทิวทัศน์ทะเลหุบเขาล้อมรอบได้ถึง 360 องศา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน สามารถเดินทางขึ้นไปชมหิมะได้ในฤดูหนาวจนถึงต้นเดือน พฤษภาคม หลังจากนั้นหิมะจะเริ่มละลาย จากนั้นต้นกุหลาบพันปี ซึ่งบานเพียงปีละครั้งจะเริ่มผลิดอกในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่สง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
: เข้าสู่ที่พัก เมืองฉู่สง XIONG BAO HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน:  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ คุนหมิง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำท่านชม สวนน้ำตกคุนหมิง (Kunming Water  fall Park) หรือ (Niulan River Waterfall Park) แลนด์มาร์คใหม่ของคุนหมิง ถือเป็นน้ำตกฝีมือ มนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีความสูงกว่า 12.5 เมตร มีความกว้าง 400 เมตร มีจุดประสงค์ในการสร้างหลัก ๆ เพื่อเป็นที่ผันน้ำกว่า 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตจ ากแม่น้ำ Niulan ท้องถิ่นไปสู่ทะเลสาบ Dianchi ทะเลสาบที่ใ  หญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนาน นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันน้ำท่วมและทำหน้าที่เป็นที่เก็บน้ำยามฉุกเฉินของประชาชน ที่สำคัญโครงการยังได้ก่อสร้างเป็นลักษณะน้ำตกสาธารณะ สร้างความบันเทิง ให้ผู้คนมาเยี่ยมชมและผ่อนคลายได้ ใช้เวลาสร้าง 3 ปี และใช้เงินไปเกือบ 600 ล้านบาท
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารกวางตุ้ง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ร้านบัวหิมะ และศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีนนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ผุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นแวะชม หยกจีน ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง ซึ่งมีซุ้มประตูม้าทอง และ ซุ้มประตูไก่หยก ภาษาจีนเรียกว่า จินหม่า และ ปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่มรกตมีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ดรสเลิศ
: เข้าสู่ที่พัก เมืองคุนหมิง LONGWAY HOTEL 4 ดาว หรือระดับใกล้เคียงกัน:

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนานตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียงเป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุ เก่าแก่กว่าพันปีภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลังวัดเป็นอาคารสร้างใหม่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธชินราช(จำลอง)ซึ่งพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์นายกรัฐมนตรีคนที่ 15 ของไทยให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ ที่ วัดหยวนทงแห่งนี้ นำท่านไปชมเลือกผ้าไหมจีน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคุนหมิง
15.20 เดินทางกลับสู่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG613 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
16.35 เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – คุณหมิง(KMG) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกิน 30 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้
(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบกรุ๊ปสำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทย *ต้องเดินทางไปและกลับพร้อมคณะเท่านั้น*

อัตราค่าบริการไม่รวม

1.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)

4.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวแบบเดี่ยว ลูกค้าต้องทำการยื่นด้วยตนเอง
5.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
6.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ

7. (7.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 240RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

(7.2)ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 500 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)

เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้


** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน