เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
138
รหัสทัวร์:
IT-CN25
สายการบิน:
China Eastern
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาหิมะการ์เซีย ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน | 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 11,888.-

ทัวร์จีนอุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย หรือ ต๋ากู่ปิงชวน สมญาณามสันหลังของมังกร นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาสูง จากระดับน้ำทะเล 4,528 เมตร ชมความน่ารักและซุกซนของเหล่าหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิด สัมผัสวิถีชีวิตโบราณ ณ เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -เฉิงตู
วันที่ 2  เฉิงตู-เมืองตูเจียงเยี่ยน-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-เม่าเซี่ยน
วันที่ 3  อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)- เมืองเม่าเซี่ยน
วันที่ 4  เม่าเซี่ยน-เฉิงตู-ถนนซอยแคบซอยกว้าง-OPTION:โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 5  ถนนโบราณจินหลี-ถนนคนเดินชุนซีลู่-สะพานจิ๋วเหยี่ยนเฉียว -ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง  
ราคาผู้ใหญ่
 
ราคาเด็ก
อายุ 2-18 ปี
 
Infant
อายุ 0-2 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม  
ที่นั่ง
19-23 ต.ค.62 12,888 15,888  
 
5,000
ไม่รวมค่าวีซ่า
4,500 24
9-13 พ.ย. 62 11,888 14,888 4,500 24
16-20 พ.ย. 62 11,888 14,888 4,500 24
23-27 พ.ย.62 11,888 14,888 4,500 24
1-5 ธ.ค. 62 11,888 14,888 4,500 24
10-14 ธ.ค. 62 12,888 15,888 4,500 24
21-25  ธ.ค. 62 12,888 15,888 4,500 24
23-27  ธ.ค. 62 12,888 14,888 4,500 24

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

วันแรก:       ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -เฉิงตู                                                                                                                                                        
23.30 น.        พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน China Eastern (MU)  (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

วันที่สอง:     เฉิงตู-เมืองตูเจียงเยี่ยน-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-เม่าเซี่ยน
                                                                                                          äอาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                             
03.25 น.        บินลัดฟ้าสู่ เฉิงตู โดยสายการบิน  China Eastern (MU)   เที่ยวบินที่ MU5036
07.20 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนย์กลางด้าน      การเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เช้า                              äบริการอาหารเช้า KFC
เดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองขนาดกลาง มีชื่อเสียงมาจากการสร้างเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปีก่อน ถือว่าเป็นเขื่อนชลประทานดินเก่าแก่ที่สุดในโลก และยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองจนกลายมาเป็น “แดนสวรรค์” ของชาวเมืองนี้ ชาวจีนเองมีการพดูกันว่า “ผู้ใดกำหนดน้ำได้ ผู้นั้นปกครองประเทศได้”  นำท่านชม เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน ภายในบริเวณเมืองเก่ามีทั้งร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิม ชมศิลปะสะพานไม้เก่าแก่ของเมืองให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เมืองตูเจียงเยี่ยน เปิดเมื่อปี 2012 เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และบ้านของหมีแพนด้ากว่าร้อยละ 30 ของแพนด้ายักษ์ทั่วโลก อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่าแพนด้าที่ออกมาโชว์ตัวอย่างใกล้ชิด

เที่ยง                ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ เมืองเม่าเซี่ยน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ที่พัก XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

วันที่สาม:     อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า)
                   เมืองเม่าเซี่ยน                                    äอาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                          
เช้า                              äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
เป็นอุทยานทางธรรมชาติที่ล้ำค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ที่มีความงดงามอย่างยิ่ง จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูผาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวธิเบตชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังไม่เคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
เที่ยง                ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขา (รวมกระเช้า) ซึ่งมีหิมะตลอดทั้งปี สูงถึง 4860 เมตร  ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูกที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใส และพ  ระอาทิตย์สะะท้  อนกลาเซียร์คล้ายดังภูเขาเงินระยิบระยับ  สะท้อนเข้าสู่สายตา ดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่ง นำท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบจิงโหวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลำธารคู่รักและทะเลสาบที่ถือได้ว่า เป็นจุดที่สำคัญในอุทยานแห่งนี้ ทะเลสาบต้ากู๋ หรือ ทะเลสาบน้ำมนต์ขอพร เล่ากันว่าหากใครมีเรื่องเดือดร้อยให้มากราบไหว้เทพเจ้าที่คุ้มครองทะเลสาบแห่งนี้ จะทำให้เรื่องที่เดือดร้อนคลายลง หรือพรต่อองค์เทพก็จะสมหวังดั่งใจหมาย น้ำในทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยกที่จมอยู่ก้นแม่น้ำ  ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งที่ดูแล้วคล้ายดั่งยืนอยู่ในยุโรปไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน เดินทางสู่ เมืองเม่าเซี่ยน   

ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ที่พัก XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

วันที่สี่:         เม่าเซี่ยน-เฉิงตู-ถนนซอยแคบซอยกว้าง-OPTION:โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
                                                                                                äอาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                          
เช้า                              äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางกลับสู่ นครเฉิงตู (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) นำท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋าย หรือ ซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกินโรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกว้าง และซอยแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้  
เที่ยง            ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 แวะชมอัญมณีที่ประเทศจีนยกย่องว่ามีค่าอย่างล้ำเลิศยิ่งกว่าทองและเพชรนั่นก็คือ หยกจีน ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกเป็นอัญมณีล้ำค่า เป็นสิริมงคลแก่ ผู้ที่ได้มาครอบครอง ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่งคั่ง โชคดี อายุยืนยาว ให้ท่านได้เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่าเย้า ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค
Option: โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ราคา 300 หยวน/ท่าน
*ติดต่อได้ที่หน้างานกับหัวหน้าทัวร์*
ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
เข้าสู่ที่พัก YAJUE HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่ห้า:       ถนนโบราณจินหลี-ถนนคนเดินชุนซีลู่-สะพานจิ๋วเหยี่ยนเฉียว
                             ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
                                                                                                   äอาหารเช้า,เที่ยง,เย็น                                                          
เช้า                              äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ ยาสมุนไพร บัวหิมะ ฯลฯ แวะ ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
เที่ยง              ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ถนนโบราณจินหลี ถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโงดังของเมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนคนเดินชุนซีลู่ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเฉิงตูเป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดังและเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H & M, UNIQLO ชมวิวยามค่ำคืน ของวิวทิวทัศน์ สะพานจิ๋วเหยี่ยนเฉียว ที่จะเปิดไฟอย่างงดงามสว่างไสว
ค่ำ                    äบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู
23.30 น.        บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน China Eastern (MU) เที่ยวบินที่ MU5035
02.25 น.+1  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – เฉิงตู (CTU) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยว
วีซ่าจีนแบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท/ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท
4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6. (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
    (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
7.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 9,500 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน