เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
649
รหัสทัวร์:
IT-CN06
สายการบิน:
SICHUAN AIRLINES
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน เฉิงตู ธารน้ำแข็ง ต๋ากู่ปิงชวน | 5D4N
ราคาเริ่มต้น 13,888.-

ทัวร์จีนเมืองตูเจียงเยี่ยน-เมืองโบราณเจียจือ-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-เม่าเซียน - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า) ทะเลสาบต้ากู๋-เมืองเม่าเซี่ยน-ถนนโบราณจินหลี-ถนนซอยแคบซอยกว้าง-ถนนคนเดินชุนซีลู่
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -เฉิงตู
วันที่ 2  เมืองตูเจียงเยี่ยน-เมืองโบราณเจียจือ-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า-เม่าเซียน
วันที่ 3  อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(รวมรถอุทยาน+กระเช้า) ทะเลสาบต้ากู๋-เมืองเม่าเซี่ยน
วันที่ 4  เม่าเซี่ยน-เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี-ถนนซอยแคบซอยกว้าง-ถนนคนเดินชุนซีลู่
วันที่ 5  เฉิงตู-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่  
ราคาเด็ก
อายุ 2-18 ปี
 
Infant
อายุ 0-2 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
13-17 พ.ย. 13,888 16,888  
Infant 5,000
ไม่รวมค่าวีซ่า
4,500 20
27 พ.ย.-1ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20
2-6 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20
4-8 ธ.ค. 13,888 16,888 4,500 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

14.00 น.        พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู เคาเตอร์เช็คอินสายการบิน Sichuan Airlines  (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 
 
17.55 น.        บินลัดฟ้าสู่ เฉิงตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines   เที่ยวบินที่ 3U8146
                        **บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
 
21.55 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ศูนย์กลางด้าน      การเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เข้าสู่ที่พัก XIN HUA HAI YI (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
เดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองขนาดกลาง มีชื่อเสียงมาจากการสร้างเขื่อนชลประทานที่ยิ่งใหญ่สมัยกว่า 2,600 ปีก่อน ถือว่าเป็นเขื่อนชลประทานดินเก่าแก่ที่สุดในโลก และยังใช้งานได้จนถึงปัจจุบัน สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองจนกลายมาเป็น “แดนสวรรค์” ของชาวเมืองนี้ ชาวจีนเองมีการพดูกันว่า “ผู้ใดกำหนดน้ำได้ ผู้นั้นปกครองประเทศได้”  
 
นำท่านชมเมืองโบราณเจียจือ เมืองโบราณแห่งนี่นั้นมีอายุมากกว่า 1,000 ปีซึ่งก็มีความโบราณแต่คงกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมเฉิงตูได้เป็นอย่างดี ราวกับไปยืนอยู่สมัยสามก๊กเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเลื้อกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 
เดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เมืองตูเจียงเยี่ยน เปิดเมื่อปี 2012 เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และบ้านของหมีแพนด้ากว่าร้อยละ 30 ของแพนด้ายักษ์ทั่วโลก อิสระให้ท่านชมความน่ารักของเหล่าแพนด้าที่ออกมาโชว์ตัวอย่างใกล้ชิด
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
เดินทางสู่ เมืองเม่าเซี่ยน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
 
เข้าสู่ที่พัก XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
เดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
เป็นอุทยานทางธรรมชาติที่ล้ำค่าอีกแห่งของมณฑลเสฉวน ที่มีความงดงามอย่างยิ่ง จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูผาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวธิเบตชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังไม่เคยมีใครพิชิตยอดเขาได้
 
เที่ยง                บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำนำท่านขึ้นสู่ ยอดเขา (รวมกระเช้า) ซึ่งมีหิมะตลอดทั้งปี สูงถึง 4,860 เมตร  ชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูกที่เชื่อว่าเป็นสันหลังมังกรที่มีความงดงาม ฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใส และพระอาทิตย์สะะท้อนกลาเซียร์คล้ายดังภูเขาเงินระยิบระยับ  สะท้อนเข้าสู่สายตา ดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่ง นำท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบจิงโหวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลำธารคู่รักและทะเลสาบที่ถือได้ว่า เป็นจุดที่สำคัญในอุทยานแห่งนี้ ทะเลสาบต้ากู๋ หรือ ทะเลสาบน้ำมนต์ขอพร เล่ากันว่าหากใครมีเรื่องเดือดร้อยให้มากราบไหว้เทพเจ้าที่คุ้มครองทะเลสาบแห่งนี้ จะทำให้เรื่องที่เดือดร้อนคลายลง หรือพรต่อองค์เทพก็จะสมหวังดั่งใจหมาย น้ำในทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยกที่จมอยู่ก้นแม่น้ำ  ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่นลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งที่ดูแล้วคล้ายดั่งยืนอยู่ในยุโรปไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน เดินทางสู่ เมืองเม่าเซี่ยน   
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   
 
เข้าสู่ที่พัก XI QIANG HOMELAND HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
เดินทางกลับสู่ นครเฉิงตู (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชม.นำท่านผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ อาทิ ยาสมุนไพร บัวหิมะ ฯลฯ
 
เดินทางสู่ ถนนโบราณจินหลี เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทานและของฝากของที่ระลึก เช่น หน้ากากเฉิงตู เพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโด่งดังของเมืองเฉิงตูแค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว
 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษสุกี้เห็ด
 
นำท่านเดินทางสู่ ถนนควานจ๋าย หรือ ซอยแคบ-กว้าง ได้รับขนานนามว่าเป็นถนนโบราณโรแมนติก บ้านหลายหลังยังคงสไตส์ความเป็นจีนแบบโบราณ อดีตเคยเป็นบ้านของนายทหาร ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นถนนคนเดินขายของที่ระลึก ของกินโรงละคร พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ ถนนแบ่งเป็น 2 สาย มีทั้งซอยกว้าง และซอยแคบ ให้ท่านได้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของถนนโบราณแห่งนี้  
 
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ถนนคนเดินชุนซีลู่ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเฉิงตูเป็นแหล่งศูนย์รวมวัยรุ่นชื่อดังและเป็นที่ตั้งของตึกสูงรูปทรงทันสมัยมากมาย รวมถึงห้างสรรพสินค้าชื่อดังเช่น ISETAN และร้านค้ามากมาย อาทิ ZARA, H & M, UNIQLO
 
ค่ำ                    บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษอาหารกวางตุ้ง  
 
เข้าสู่ที่พัก XIN HUA HAI YI HOTEL (4*) หรือระดับใกล้เคียงกัน   
เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ชม ร้านยางพารา เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางพารา อาทิ หมอน ผ้าห่ม ที่นอน กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษอาหารตุ๋นยาจีน
 
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู ท่าอากาศยานนานาชาติซรวงลิ้ว นครเฉิงตู
 
14.30 น.        บินลัดฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Sichuan Airlines  เที่ยวบินที่ 3U8145
                        **บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
 
16.30 น.       ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

อัตราค่าบริการรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ(BKK) – เฉิงตู (CTU) – กรุงเทพฯ(BKK)
2.ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ  2 ท่าน หากพัก 3 ท่านในห้องเดียวกันจะเป็นห้องแบบเตียงคู่และเสริมเตียงสปริง)
3.ค่าอาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามที่ระบุไว้ในรายการ)
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระได้จำนวน1ใบต่อท่าน น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ตามที่สายการบินกำหนด
6.ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร
ค่าทีวีช่องพิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)
3.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวจีนแบบเดี่ยว
วีซ่าจีนแบบธรรมดา 4 วันทำการ ท่านละ 2,200 บาท/ วีซ่าจีนแบบด่วน 2 วันทำการ ท่านละ 3,500 บาท
4.ค่าทำหนังสือเดินทางและวีซ่าชาวต่างชาติ และ ต่างด้าว
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) กรณีน้ำหนักกระเป๋าเกินท่านต้องชำระค่าน้ำหนักกระเป๋ากับสายการบินโดยตรงตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ
6. (6.1) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 350 RMB (หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน
    (6.2) ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  400 บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
7.ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 300 หยวน (1,500 บาท) จากราคาค่าทัวร์ปกติ
 
เงื่อนไขในการจอง  มัดจำท่านละ 9,500 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน