เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์จีน ทัวร์จีน
เข้าชม:
121
รหัสทัวร์:
B-CN03
สายการบิน:
SHANDONG AIRLINE
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน เล่นสกีหิมะ | 5D2N
ราคาเริ่มต้น 9,900.-

ทัวร์จีนอุทยานน้ำตกคุนหมิง • ตงชวน • แผ่นดินสีแดงแห่งตรงชวน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • ร้านบัวหิมะ - เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) • เล่นสกีสนามหิมะ SUNAC (รวมค่าเข้าและอุปกรณ์) • ประตูม้าทองไก่หยก • ถนนคนเดินจินปี้ลู่
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์จีน

วันที่ 1  กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ
วันที่ 2  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • อุทยานน้ำตกคุนหมิง • ตงชวน • แผ่นดินสีแดงแห่งตรงชวน
วันที่ 3  ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) • ไร่สตรอว์เบอร์รี่ • ร้านบัวหิมะ • คุนหมิง
วันที่ 4  เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) • เล่นสกีสนามหิมะ SUNAC (รวมค่าเข้าและอุปกรณ์) • ประตูม้าทองไก่หยก • ถนนคนเดินจินปี้ลู่ • ท่าอากาศยายนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย
วันที่ 5  ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

วันเดินทาง ราคา ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เล่นสกีหิมะ สายการบินซานตง (SC) 5 วัน 2 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
15 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63 SC8886/SC8885 9,900 9,900 9,900 2,500
14 ก.พ. 63 18 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500
19 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500
20 ก.พ. 63 24 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500
21 ก.พ. 63 25 ก.พ. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500
26 ก.พ. 63 1 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 9,900 9,900 9,900 2,500
27 ก.พ. 63 2 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500
28 ก.พ. 63 3 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500
4 มี.ค. 63 8 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 9,900 9,900 9,900 2,500
5 มี.ค. 63 9 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500
6 มี.ค. 63 10 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500
11 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 9,900 9,900 9,900 2,500
12 มี.ค. 63 16 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500
13 มี.ค. 63 17 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500
18 มี.ค. 63 22 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500
19 มี.ค. 63 23 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500
20 มี.ค. 63 24 มี.ค. 63 SC8886/SC8885 10,900 10,900 10,900 2,500

ทัวร์จีน ทัวร์จีน

โปรแกรมการเดินทางทัวร์จีน

23.55 น.            พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 Row W เคาน์เตอร์สายการบินซานตง
SHANDONG AIRLINES (SC) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
03.05 น.            ออกเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง ประเทศจีน โดยเที่ยวบิน SC 8886  (ใช้เวลาบิน 2 ชั่วโมง 20 นาที+)
05.55 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
                        นำท่านเยือน คุนหมิง เมืองหลวงแห่งมณฑลยูนนาน เป็นเมืองท่าใหญ่อันดับ 4 ของจีนรองจากเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และกวางโจว ในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน เป็นนครระดับจังหวัด ศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ คมนาคม และวัฒนธรรมของมณฑล สภาพอากาศ ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี คุนหมิงจึงได้สมญานามว่าเป็น เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์กใหม่ของเมืองคุนหมิง เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่                 ใจกลางเมือง ซึ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้ ที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดฮิตของชาวเมืองคุนหมิงและนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกใหญ่ยักษ์ ที่กว้างถึง 400 เมตร และมีความสูงกว่า 12.5 เมตร เบื้องล่างน้ำตกเป็นทะเลสาบ 2 แห่ง มีทางเดินพาดอยู่ หากเดินขึ้นไปบริเวณ Visitor's center จะสามารถชมวิวทะเลสาบกว้างเหนือน้ำตกได้อีกด้วย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผันน้ำจากแม่น้ำหนิวหลานไปสู่ทะเลสาบเตียนฉือ อันเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในช่องแคบยูนนาน ช่วยป้องกันน้ำท่วมและทำหน้าที่เป็นที่เก็บน้ำยามฉุกเฉินของประชาชน โดยสามารถสำรองน้ำได้สูงถึง 300,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้ระยะเวลาในการสร้างกว่า 3 ปี กับงบประมาณกว่า 170 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ ประมาณ 6,000 ล้านบาทในเวลานั้น นำทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายต่อไป ณ เมืองตงชวน (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4 ชั่วโมง)  
เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น             เดินทางสู่ตงชวน หรือที่รู้จักกันในชื่อ หงถู่ตี้ ซึ่งแปลว่า แผ่นดินสีแดง แผ่นดินสีแดงแห่งตงชวน อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของคุนหมิง ถือเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของดินสีแดงในโลก มีภูมิประเทศเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน สีสันสดใสน่าสนใจ ภูมิประเทศเป็นทิวเขาเพาะปลูกดอกไม้และพืชผักตามแปลงต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต หลากหลายสี ตัดกับดินสีแดง ซึ่งเกิดจากการออกซิไดซ์ของธาตุเหล็กและแร่ธาตุอื่น ๆ ในเนื้อดิน ได้รับการขนานนามว่า เมืองภูเขาเจ็ดสี จึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศเมื่อมาเยือน
 
** ทิวทัศน์เป็นไปตามสภาพอากาศและช่วงเวลาเพาะปลูก**
ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก                 โรงแรม WANG TONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
จากนั้น             นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) ตั้งอยู่ที่เขตปกครองตนเองลู่ชวั่น  เป็นภูเขาหิมะที่อยู่ใกล้เมืองคุนหมิงมากที่สุด มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 4,223 เมตร  ให้ท่านนั่งรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน เดินทางไต่ลัดเลาะไปตามไหล่เขา ด้านหนึ่งเป็นหินผา อีกด้านเป็นทิวเขาสูงสลับซ้อนกัน บางพื้นที่มองเห็นนาขั้นบันไดที่ชาวบ้านปลูกทำกิน เกิดเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 - 30 นาที)  ถึงสถานีกระเช้าให้ท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลละ 2 ท่าน ขึ้นสู่ด้านบนของภูเขาหิมะเจียวจื่อพร้อมชมวิวทิวทัศน์ ในช่วงหน้าหนาว ระหว่างทางเดินจะได้พบกับพืชประจำถิ่น เช่น ต้นสนตู้เจียน ต้นอาซาเลีย ปกคลุมไปด้วยเกล็ดน้ำแข็งที่จับตัวตามลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ เกิดเป็นผลึกน้ำแข็งรูปลักษณ์ต่าง ๆ แปลกตา น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็งพาดผ่านหินผาสูงสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างเต็มอิ่ม ภูเขาหิมะเจียวจื่อนี้สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี ในแต่ละช่วงฤดูกาลที่นี่จะมีทิวทัศน์ที่น่าทึ่งแตกต่างกันไป โดยเมื่อมองจากด้านล่างแล้ว ภูเขาจะมีสีเขียวในฤดูใบไม้ผลิ สีน้ำเงินในฤดูร้อน สีทองในฤดูใบไม้ร่วง และขาวนวลในฤดูหนาว
พฤศจิกายน – มีนาคม : ฤดูใบไม้ร่วง เข้าฤดูหนาว ถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ
ชมทิวทัศน์ภูเขาปกคลุมไปด้วยหิมะบนยอดเขา ธารน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งดูสวยงามแปลกตา
เมษายน – ตุลาคมฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน
ชมความงามดอกอาซาเลียหรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า กุหลาบพันปี และดอกไม้นานาพรรณ
เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่นครคุนหมิง ระหว่างทางนำท่านเยี่ยมชม ไร่สตรอว์เบอร์รี่ ซึ่งเป็นไร่เกษตรท้องถิ่นของชาวคุนหมิงย่านชานเมือง ให้ทุกท่านได้ลองชิมสตรอว์เบอร์รี่สด ๆ จากทางไร่ รสชาติหวานฉ่ำ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย  ท่านสามารถเลือกซื้อกลับเป็นของทานเล่นของฝาก โดยราคาประมาณ 40 หยวนต่อกิโลกรัม เป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นอีกด้วย **การเยี่ยมชมไร่สตรอว์เบอร์รี่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในฤดูกาลนั้น ๆ กรณีที่ผลสตรอว์เบอร์รี่ไม่สามารถเก็บได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจากไร่สตรอว์เบอร์รี่แห่งนี้ไม่มีค่าเข้า และงดการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนรายการดังกล่าว **
นำท่านแวะช้อปปิ้ง ร้านบัวหิมะ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้  พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้านขนาดแท้ของชาวจีน
ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สุกี้เห็ดสมุนไพร
ที่พัก                 โรงแรม YI SHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เช้า                   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าโรงแรม
จากนั้น              นำท่านชม เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) ตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองคุนหมิงประมาณ 28 กิโลเมตร มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี เขาซีซานแห่งนี้ท่านจะได้พบกับทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองนครคุนหมิง   เบื้องล่าง และทะเลสาบเตียนฉืออันกว้างใหญ่สุดสายตา ซึ่งได้ขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" เรียกได้ว่าเป็นวิวทองคำเลยก็ว่าได้ และสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน คือการได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่ตามตำแหน่งต่าง ๆ ไล่ขึ้นไปตามทางเดินเลียบไหล่เขา ไฮไลท์สำคัญ!! การลอดซุ้มประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็นประตูแห่งความมงคล ผู้ใดได้ลอดจะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี เจริญรุ่งเรือง ค้าขายมีกำไร ทรัพย์สินเพิ่มพูน คิดหวังอะไรก็สมปรารถนา
 
บนเขาซีซาน มีจุดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 จุด ที่หากใครมาแล้ว ไม่ได้สักการะขอพรถือว่ามาไม่ถึง ได้แก่
จุดที่หนึ่ง เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ วิธีการขอพรคือเอามือไปจับก้อนทองแล้วอธิษฐาน จากนั้น กวักนำมาใส่กระเป๋าเงินของเรา เชื่อว่าจะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพิ่มพูนไม่ขาดสาย
 
จุดที่สอง ศาลเจ้าตั่วเล่าเอี้ย และ รูปปั้นงูพันเต่า หรือ ศาลเจ้าพ่อเสือ สักการะองค์เทพเจ้าตั่วเล่าเอี้ย และอย่าลืมอธิษฐานขอพรรูปปั้นงูพันเต่า คือ ให้ลูบหัวเต่าและตัวงูที่พันอยู่โดยรอบ เชื่อว่าจะทำให้อายุยืน สุขภาพแข็งแรง
 
จุดที่สาม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัวกตัญญู มีเรื่องเล่าว่า วัวตัวนี้ใช้เขาเจาะหน้าผาตรงหินนี้จนน้ำไหลออกมาเป็นบ่อเล็ก ๆ ให้เจ้าของของเขาได้กิน เป็นการสั่งสอนมนุษย์ว่าอย่าฆ่าสัตว์เพราะเขามีความกตัญญูต่อเจ้าของอย่างมาก
 
จุดที่สี่ ศาลเจ้าแม่กวนอิมส่งลูก หากใครที่แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตร ขอพรจากท่านจะได้บุตรตามปรารถนา
 
จุดที่ห้า ซุ้มประตูมังกรหลงเหมิน หรือ ศาลเจ้ามังกร เพื่ออธิษฐานขอโชคลาภ วาสนา เหลือกินเหลือใช้ วิธีการคือใช้มือข้างหนึ่งลูบแก้วมังกรที่อยู่กลางซุ้มประตู และอีกมือหนึ่งลูบหัวปลาที่แกะสลักอยู่ข้าง ๆ และขอพร จากนั้นไปไหว้ศาลเจ้ากุยซิน ข้าง ๆ เป็นเทพเกี่ยวกับการศึกษา ขอพรเรื่อง การเรียน การสอบจะดี เหมือนในสมัยก่อนใครที่สอบจอหงวนก็จะมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล
 
เที่ยง                 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น              นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีสนามหิมะ SUNAC Snow Park  ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ที่นี่เป็นสนามสกีหิมะในร่มแห่งใหม่ล่าสุด!! ของนครคุนหมิงเปิดให้บริการครั้งแรกช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ให้ท่านได้สัมผัสหิมะและเก็บบรรยากาศเป็นที่ระลึกก่อนจะไปสนุกกับการเล่นสกี เพลินเพลินกับกิจกรรมมากมาย ที่ทั้งครอบครัวสามารถเล่นได้ มีจัดโซนสำหรับคุณหนู ๆ ได้เล่นหิมะและเครื่องเล่นน่ารัก ๆ อย่างปลอดภัย และอุปกรณ์การเล่นอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับผู้ใหญ่  (ราคาทัวร์รวมค่าเข้าและค่าอุปกรณ์  หากท่านต้องการครูฝึกเล่นสกีมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 150 หยวน ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ สามารถแจ้งความประสงค์กับหัวหน้าทัวร์ในการจ้างครูฝึกได้)
จากนั้น              นำท่านไปยัง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยู่ที่จัตุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ ช่วงแดดร่มลมตก หากอากาศดี ๆ จะมี นักร้อง นักแสดง มาทำการแสดงโชว์บริเวณนี้สร้างบรรยากาศที่ครึกครื้น และไม่ควรลืมแวะเก็บภาพซุ้มประตูที่ประดับไฟสีทองอร่ามโดดเด่นอย่างมาก ในช่วงค่ำ เป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาด และบริเวณนั้นเอง เป็นย่านถนนการค้าที่เก่าแก่และคึกคักที่สุดของนครคุนหมิง ย่านถนนคนเดินจินปี้ลู่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ สินค้าแฟชั่นวัยรุ่นร้านอาหารเครื่องดื่ม ขนม ร้านขายของที่ระลึก รวมทั้งเครื่องประดับ อัญมณีชั้นเยี่ยม และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนั้นแล้ว ท่านยังสามารถเดินเล่นและเก็บภาพถ่ายสวย ๆ จากตึกอาคารแบบสมัยเก่า ซุ้มประตูโบราณที่ยังคงความเป็นวัฒนธรรมของจีนที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่าง ๆ ทั่วไปทั้งถนนอีกด้วย
ค่ำ                     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ! ขนมจีนข้ามสะพาน
                        ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
00.55 น.            ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบินซานตง SHANDONG AIRLINES (SC)
                        เที่ยวบินที่ SC8885 (ใช้ระยะเวลาบินประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที)
02.05 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์จีน ทัวร์จีน

เงื่อนไขทัวร์จีน

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ปตามรายการที่ระบุ กรุงเทพฯ-คุนหมิง-กรุงเทพฯ สายการบิน Shandong Airlines (SC) เป็นตั๋วหมู่คณะ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)
 • ค่าโรงแรมตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 -3ท่าน) (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ - ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ - โทรสาร, มินิบาร์ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน ทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าหมู่คณะ ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ และต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย และ ไป - กลับพร้อมคณะเท่านั้น!! )
** ในกรณีต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน**
 • ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบปกติ 4 วันทำการ  ท่านละ 2,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายและบริการยื่นวีซ่าเดี่ยว ยื่นแบบด่วน 2 วันทำการ  ท่านละ 3,000 บาท
 • (โปรดจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า และส่งเอกสารให้บริษัทอย่างน้อยที่สุด 2 วันทำการก่อนวันยื่นจริง ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ วันหยุดที่สถานทูตประกาศและไม่นับรวมวันยื่น ซึ่งเอกสารจะอยู่กับสถานทูตไม่สามารถดึงเอกสารกลับมาระหว่างตรวจพิจารณาได้)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 1,500 บาท / ท่าน (เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระเต็มจำนวน) ส่วนที่เหลือพร้อมค่าวีซ่าชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์ไทย (ขนาดของกรุ๊ปไซส์อาจปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) กรณีผู้เดินทางมีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 - 10 วันก่อนการเดินทาง
 3. กรณียกเลิก หากท่านยกเลิกการเดินทางหลังชำระค่ามัดจำหรือชำระเต็มจำนวนแล้ว การเลื่อนหรือเปลี่ยนโปรแกรมทัวร์เท่ากับการยกเลิกทัวร์ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาใช้สิทธิ์แทนได้ โดยต้องส่งเอกสารดำเนินการวีซ่าของ                  ผู้เดินทางอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
 4. กรณีที่มีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์จีน **
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์จีน