เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น
เข้าชม:
498
รหัสทัวร์:
IT-JPOS28
สายการบิน:
Nok Scoot
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น Wow! Japan Alps Snow Wall | 6D4N
ราคาเริ่มต้น 29,888.-

ทัวร์ญี่ปุ่นโอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT สู่คันไซ(โอซาก้า) เครื่องลำใหญ่ B777 ที่นั่งแบบ3-4-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 KG พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง1มื้อ - “สัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เส้นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ”
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่ 2  ท่าอากาศยาน คันไซ – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค – โอกากิ
วันที่ 3  ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ – ออนเซ็น
วันที่ 4  เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ - ย่านฟุกุย/กุโจ
วันที่ 5  ฟุกุย/กุโจ – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – โดทงพลาซ่า – ชินไซบาชิ
วันที่ 6  ท่าอากาศยานคันไซ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี (Infant)
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
17-22 เมษายน 62 35,888  
 
 
 
เด็กทารกไม่เกิน 2 ขวบ 7,000 บาท
9,500 34
24-29 เมษายน 62 37,888 9,500 34
1-6 พฤษภาคม 62 33,888 9,500 34
8-13 พฤษภาคม 62 33,888 9,500 34
15-20 พฤษภาคม 62 33,888 9,500 34
22-27 พฤษภาคม 62 32,888 9,500 34
29พฤษภาคม-3มิถุนายน 31,888 9,500 34
5-10 มิถุนายน 62 29,888 9,500 34
12-17 มิถุนายน 62 29,888 9,500 34

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

โปรแกรมการเดินทางทัวร์ญี่ปุ่น

20.30 น.   พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น3 เคาน์เตอร์  4สายการบิน NOKSCOOT เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง
23.40 น.   นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน  NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW112
07.10 น.   เดินทางถึง สนามบินคันไซ โอซาก้า (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้นนำท่านขึ้นรถปรับอากาศนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1, 000 ปี ซึ่งในอดีตมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม และการปกครองเป็นอย่างมาก นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส วัดน้ำใส สายน้ำ 3 สายในกรุงเก่าเกียวโต วัดเก่าแก่บนเนินเขาที่มีอายุเก่าแก่กว่าตัวเมืองเกียวโต ได้แก่ วัดคิโยมิสึเดระ แปลเป็นภาษาไทยว่า “วัดน้ำใส” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองเกียวโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 778 หรือ พ.ศ. 1321 นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเพื่อสักการะและขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 11 พักตร์ 1000 กร ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) เมนูชาบูเกียวโตบุฟเฟ่ต์
บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ชม เสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร และเป็นฉากของภาพยนตร์เรื่อง MEMORIES OF GEISHAที่ ซายูริ นางเอกของเรื่องวิ่งลอดซุ้มประตูเพื่อไปขอพรเทพเจ้าให้ตนเองสมความปรารถนา จากนั้นท่านไปช้อปปิ้ง สินค้าแบรนเนมด์ราคาพิเศษ ที่ Mitsui Outlet เป็นเอาท์เล็ตมอลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นใกล้ มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ
เย็น             (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย) จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก: Quintessa Ogakiหรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย3-5วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2)
                  นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปด้านหน้า) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นนำท่านเดิมชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ Sanmachi-Suji ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัย  เอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยัง  อนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณและร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำ  หน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย ท่านยังสามารถลองลิ้มชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วยหรือถ่ายรูปกับสะพานสีแดงนาคาบาชิ Nakabashi Bridge
 
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) แบบ Japanese Set
บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (Shirakawago-go) ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 ภายในหมู่บ้านที่สวยงามและเป็นแบบญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิมนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เอกลักษณ์ของบ้านในแบบกัสโชสึคุริ (Gassho-zukuri) บ้าน แบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ชื่อนี้ได้มาจากคำว่า“กัสโช” ซึ่งแปลว่า “พนมมือ”ตามรูปแบบของบ้านที่หลังคาชันถึง 60 องศา มีลักษณะคล้ายสองมือที่พนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสร้างขึ้นโดยไม่ได้ใช้ตะปู อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่างๆ ล้วนแต่มาจากวัสดุจากธรรมชาติ อย่างต้นหญ้าที่ปลูกไว้เพื่อนำมาใช้มุงเป็นหลังคาขนาดหนาแต่ยังคงความแข็งแรง จนสามารถรองรับหิมะที่ตกมาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ นำท่านแวะถ่ายรูป ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ (ทัวร์นำชมถ่ายรูปด้านนอก) เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหาร (มื้อที่4 )
ที่พัก: Itoen Asamanoyu/ Riverside Ueda Kan Onsen หรือระดับใกล้เคียงกัน หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น Onsen น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5)
เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ (Tateyama Kurobe Alpine Route) เส้นทางที่เริ่มต้นที่เขาทาเตยามะ (Mount Tateyama) ในจังหวัดโทยามะ (Toyama) ไปสิ้นสุดที่สถานีโองิซาวะ (Ogisawa) ในจังหวัดนะงะโนะ (Nagano) ระยะทางยาวประมาณ 25 กิโลเมตร และต้องอาศัยยานพาหนะหลากหลายรูปแบบในการเดินทาง ทั้งเคเบิ้ลคาร์ รถบัส และกระเช้าไฟฟ้า เป็นต้น โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้รื่นรมย์กับทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเทือกเขาแอลป์เหนือซึ่งครอบคลุมระยะทางกว่า 3,000 เมตร (หมายเหตุ: เส้นทางขึ้น-ลง อาจมีสลับจุดขึ้นสถานีโองิซาวะลงสถานีทาเตยามะได้)
นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เส้นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ นำท่านเดินทางสู่ สถานีโองิซาวะ นำท่านเดินทางผ่านอุโมงค์ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตรโดยนั่งรถบัสรางไฟฟ้าอุโมงค์คันเต็น นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่นนําท่านชมเขื่อนคุโรเบะซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ มีความสูงถึง 186 เมตร และมีความกว้างถึง 492 เมตร ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาในการสร้าง4 ปี โดยจะใช้เวลาเดินเท้าเพื่อข้ามเขื่อน 800 เมตร ประมาณ15นาที ชมทัศนีย์ภาพทะเลสาบคุโรเบะที่สวยงาม นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะโกะไปยังสถานีคุโรเบะไดระระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ให้ท่านได้ชมที่ราบคุโรเบะไดระที่สวยงาม เต็มไปด้วยหิมะ จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าไฟฟ้าที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีไดกันไบ เป็นจุดชมวิวบนเขื่อน สถานีรถไฟ ให้ท่านได้ชมความงามบนสถานีได้จากชั้น2 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟ้า ลอดอุโมงค์ทาเตยามะ
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6) เมนูแบบ Set ญี่ปุ่น
นำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ และให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน (SNOW WALL) สูงกว่าสิบเมตร สัมผัสกับความขาวของหิมะที่สวยงามและอากาศอันหนาวเย็น นับเป็นอีกทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการบันทึกภาพที่ประทับใจ จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยสารรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัยเดินทางสู่สถานีบีโจดัยระ แล้วนำท่านโดยสารโดยสารเคเบิ้ลคาร์ ลอดภูเขาสู่สถานีทาเตยามะ นำท่านเดินทางสู่ ย่านฟุกุย/กุโจ
เย็น             รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่7)  หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก
ที่พัก: ย่านกุโจ/ฟุกุย หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย3-5 วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่8)
                    นำท่านเดินทางสู่โอซาก้า  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-jiเมื่อปี ค.ศ.1583 โดยToyotomiHideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรกหอคอยปราสาทหรือส่วนที่เรียกว่า Tenshukakuแล้วเสร็จลงสองปีต่อมา แต่หลังจากสงคราม Osaka Natsu No-jinในปีค.ศ.1615 ตระกูล Toyotomi ถูกฆ่าล้างโคตร Tenshukakก็ถูกทำลายลงย่อยยับต่อมาได้รับการบูรณะใหม่ในสมัย Tokugawa แต่น่าเสียดายที่ในปี ค .ศ.1665 ได้ถูกฟ้าผ่าเสียหายทั้งหมด ก่อนจะทำการบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้งและถูกประกาศให้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วย (ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก)
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9) BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์
                   นำท่านไปช้อปปิ้งที่ DOTON PLAZA เป็นห้างสำหรับละลายเงินเยน พบกับสินค้าหลากหลายราคาถูก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง ครีม ของใช้ ยาบำรุง สุขภาพ สบู่ ครีมล้างหน้า เครื่องไฟฟ้า เป็นต้นอิสระให้ท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัยนำท่านเดินทางไปละลายเงินเยน และอิสระช้อปปิ้งสินค้าที่ถนนโดทงโบริ ย่านชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมที่สุดของโอซาก้าที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายทั้งแบรนด์เนมของมือสองร้านอาหารชื่อดังมากมายหลากหลายชนิดและไม่ควรพลาดช้อปปิ้งที่ร้านดองกี้ และมัตสึโมโต้คิโยชิ ร้านค้ายอดนิยมในใจของคนไทยทั้งหลายที่ต้องแวะเมื่อมีโอกาสไปญี่ปุ่น และถ่ายรูปกับป้ายกูลิโกะ
เย็น            (อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย) จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก: N GATE HOTEL OSAKA หรือระดับใกล้เคียง 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย3-5วันก่อนวันเดินทาง)
เช้า             บริการอาหารเช้าแบบกล่อง (Set Box) (มื้อที่ 10)
เพื่อความสะดวกในเรื่องเวลาและการเดินทางมาสนามบิน
05.00น.     นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
08.30น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน   NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW111
12.10น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น

เงื่อนไขทัวร์ญี่ปุ่น

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง
- ขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
- หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

3.การชำระค่าบริการชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น **
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์ญี่ปุ่น