เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า
เข้าชม:
180
รหัสทัวร์:
IT-MM02
สายการบิน:
Air Asia
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน | 3D2N
ราคาเริ่มต้น 11,888.-

ทัวร์พม่าร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญ ชมและสัมผัสกับวัฒนธรรม ขนบประเพณี ประเทศพม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน พระธาตุมุเตา ขอพรกับเทพทันใจ เทพกระซิบ ไหว้พระนอนอันศักดิ์สิทธิ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ทำบุญใส่บาตรกับพระสงฆ์ ที่ วัดไจ้คะวาย เยือนเมืองหงสา ไหว้พระ 4ทิศ ชมพระราชวังบุเรงนอง วัดหินขาว
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์พม่า

วันที่ 1  ท่าอากาศยานดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน(รวมกระเช้าขึ้นพระธาตุ)
วันที่ 2  พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ใส่บาตรทำบุญวัดไจ้คะวาย - เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระธาตุมุเตา-พระนอนชเวตาเลียว – วังบุเรงนอง - ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต - มหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 3  วัดพระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน - ย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก2-6ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
5-7 ตุลาคม 61 11,888 ไม่มีราคาเด็ก
InFant 5,000฿
3,500 25
13-15 ตุลาคม 61 14,888 3,500 25
20-22 ตุลาคม 61 13,888 3,500 25
21-23 ตุลาคม 61 14,888 3,500 25

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า

โปรแกรมการเดินทางทัวร์พม่า

09.00 น.      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
12.10 น.      ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบิน FD 255
12.55 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้งผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                   (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง(ระยะทางประมาณ 80กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.  ระหวางทางแวะให้ท่านพักผ่อนอริยบท เข้าห้องน้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชม แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2สมเด็จพระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนำทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวงยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตงในขณะที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ำไปแล้วพระองค์ได้คอป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิง ถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ วันนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ ซึ่งเป็นจุดสำหรับทำการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง
พิเศษสุด นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ  10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี**
:พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel:
 หมายเหตุ :ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครั้งเดียว
จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน KyaikhtiyoPagoda (Golden Rock) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่าง หมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายใน พระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไปตามคติการบูชา พระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้งผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ   อิสระตามอัศธนยาศัยหรือท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืนแต่ (พระเจดีย์องค์นี้ เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสาหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์ เปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ สามารถเตรียมแผ่นทองคำไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)
ค่ำ                บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารในโรงแรม
ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอ เนื่องจากด้านบนพระธาตอินแขวน อากาศเย็น
หมายเหตุ:**กรณีกระเป๋าใบใหญ่-กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสำหรับ 1คืน เพื่อนำติดตัวไปสำหรับใช้ด้านบนพระธาติอินแขวนเนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ)
หมายเหตุ:โรงแรมบนพระธาตุอินแขวนสร้างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจำกัด แต่ได้เรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย
05.00 น.        อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรที่บริเวณพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับ สำหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจำหน่าย
06.30น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.        นำท่านอำลาที่พัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถ ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี  นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า1,000รูปที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) พระพุทธรูปปางประทับนั่ง โดยรอบทั้ง 4ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ข้องแวะ กับบุรุษเพศ จะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ำลือกันว่าทำให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที
เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ:กุ้งแม่น้ำเผาตัว ใหญ่ท่านละ 1ตัว **
บ่าย                 หลังอาหารนำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)  เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเมืองหงสาวดี เป็นมหาเจดีย์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่กลางเมืองหงสาวดี  พม่าเรียกพระธาตุมุเตาว่า ‘ชเวมอดอ’พระธาตุมุเตามหาพระเจดีย์องค์ที่มีความโดดเด่นเพราะเป็นเจดีย์ที่มีลักษณะแบบมอญ มีฉัตรแบบเรียบๆและมีองค์ระฆังของเจดีย์มีลักษณะแคบเรียว ภายนอกหุ้มด้วยทองจังโก้ ภายในเป็นอิฐกลวง  ในส่วนบริเวณรอบๆองค์เจดีย์ ก็มีพระพุทธรูปหลายองค์ให้กราบไหว้ ซึ่งมีลักษณะศีลปะของมอญผสมกับศิลปะของพม่ามีความสวยงามดูแปลกตา มีอาคารตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมของพม่าผสมตะวันตกให้ดู นอกจากนี้ที่ด้านหนึ่งของเจดีย์ก็ยังมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆ ที่เก็บโบราณวัตถุต่างๆให้ชม  พระธาตุมุเตาแห่งนี้ได้กลายเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าที่มีผู้คนทั้งคนพม่าและคนไทยเดินทางมาสักการบูชาเป็นจำนวนมาก  ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) พระราชวังบุเรงนองถูกค้นพบเมื่อปี 2533 ชาวบ้านในเมืองพะโคได้ขุดพบไม้สักถูกเผาใต้ดิน จึงแจ้งให้รัฐบาลพม่าเข้ามาตรวจสอบอายุของเสาไม้ ซึ่งมีอายุในช่วงพระเจ้านันทบุเรงขึ้นครองราชย์หลังจากพระเจ้าบุเรงนองสิ้นพระชนม์ ในช่วงนั้นศัตรูพวกชาวยะไข่แลตองอูยกทัพเข้ามาตีเมืองหงสาวดีและเผาจนย่อยยับ ที่สำคัญพบหลักฐานชื่อเมืองขึ้นต่างๆ สลักไว้อยู่บนเสาทำซึ่งตรงตามประวัติศาสตร์ของเหล่าเมืองขึ้นในสมัยพระเจ้าบุเรงนองหรือผู้ชนะสิบทิศ จึงทำให้ทางพม่ามั่นใจว่าบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของพระราชวังบุเรงนอง จึงขุดเอาซากเสาขึ้นมาเพื่อสร้างเลียนแบบทับแนวพระราชวังของเดิม โดยให้มีความเสมือนจริงทั้งหมด โดยแบ่งเป็นอาคารสองส่วนหลักๆคือ กามโบสะตาหริ หรือ กัมโพชธานี เป็นสถานที่เอาไว้ว่าราชการ และส่วนที่ 2 คือ บัลลังก์ผึ้ง ใช้เป็นสถานที่บรรทม และมีเสาไม้สักที่ถูกค้นพบหลายต้นโชว์ภายในให้เข้าชมนมัสการ  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) เป็นพระนอนที่สวยงามที่สุดในพม่า องค์พระมีความยาว 55เมตร  สูง 16เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้งเท่าไหร่ แต่ความงามนั้นสวยงามกว่า โดยพระบาทนั้นจะวางเหลื่อมพระบาทครับ  ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทยเรา แต่เป็นศิลปะที่สวยงามอีกแบบที่น่าสนใจครับ  พระนอนชเวตาเลียว นับเป็นพุทธบูชาศักดิ์สิทธิ์ เป็นอันดับสองรองจาก พระธาตุชเวมอดอร์ (ไจท์มุเตา) ของเมืองหงสาวดีครับ  จากนั้นสมควรแก่เวลานำท่านเดินทาสู่ย่ากุ้ง จากนั้น นำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น(ตลาดปิดวันจันทร์)  (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)
เย็น             นำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดงเป็นต้น
                   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภัตตาคาร  
                   :นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Sky Star Hotel  หรือระดับบใกล้เคียงกัน :

เช้า                  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น จากนั้นนำท่านสักการะ  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ  จากนั้นสักการะ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botahtaung Pagoda) หมายถึง ทหาร 1,000 นาย โดยมีความเชื่อเล่ากันมาต่อๆ กันว่าเมื่อประมาณ 2,000ปีที่แล้ว พระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตั้งแถวถวายความเคารพพระเกศาธาตุ (สารีริกธาตุ)ที่อันเชิญมาจากอินเดียเพื่อนำไปบรรจุไว้ที่ มหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจุเส้นพระเกศาธาตุไว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี้ วันเวลาผ่านไป ได้มีการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งปรากฎว่าไปพบของมีค่าหลายอย่างภายในเจดีย์ จึงสร้างโครงสร้างใหม่โดยให้ฐานเจดีย์มีช่องซิกแซกคล้ายเขาวงกต ภายในสีทองอร่ามสวยงาม และนำวัตถุโบราณจัดแสดง อีกทั้งนำพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใสใจกลางเจดีย์อีกด้วย
จากนั้นนำท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสักการะเทพทันใจ (นัตโบโบยี) บูชาด้วยดอกไม้ ผลไม้ด้วยมะพร้าว กล้วยนากสีแดง เป็นเครื่องเซ่นสังเวย เพราะถือว่า ป็นผลไม้มงคล เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามของชีวิต(มีขายบริเวณวัด) จากนั้นนำเงินแบ้งก์อะไรก็ได้ไปใส่มือของเทพทันใจ 2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1ใบ เอามาเก็บไว้เพื่อความสิริมงคลจากนั้น ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว
จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
การเครพบูชาเทพกระซิบ อะมาดอว์เมี๊ยะ:จะบูชาด้วยน้ำนมข้าวตอก และ ผลไม้ และกระซิบเพื่อขอพรท่าน
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร**

บ่าย          จากนั้นนำท่านเดินทางไปไหว้ วัดพระหินขาว หรือที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเรียกกันว่า พระหินอ่อน "Lawka Chantha Abaya Labamuni Buddha Image" พระหินขาวนี้สร้างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดและไม่มีตำหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 60 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระ บรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์และศรีลังกายกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนำหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาทซ้าย-ขวาประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย สมควรเวลาเดินสู่สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

17.30 น.        ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่  FD 254
19.15 น.        เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

** รายการขึ้นพระธาตุอินแขวนทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการสลับวันขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเป็นจำนวนมาก และด้วยโรงแรมมีจำนวนจำกัด ทำให้ห้องพักไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ในกรณีห้องคืนแรกเต็ม ทางผู้จัดจะสลับขึ้นเป็นวันที่สองแทน **
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า

เงื่อนไขทัวร์พม่า

อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ พร้อมที่พัก 2 คืน พักห้องละ  2-3  ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
 
ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท) , ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน , สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ 
 เงื่อนไขในการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้า (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)
 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง   
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ
การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์พม่า **
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์พม่า