เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า
เข้าชม:
1,499
รหัสทัวร์:
CC-MM03
สายการบิน:
Nok Air
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า EASY WISH IN MYANMAR | 2D1N
ราคาเริ่มต้น 6,998.-

ทัวร์พม่าไหว้พระ 9 วัด พักหรู 5 ดาว อาหารครบทุกมื้อ- พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-เจดีย์ชเวโพนพวิน -เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง-พระเจดีย์สุเล-พระเจดีย์โบตะตอง-เทพทันใจ- เทพกระซิบ-ช้อปปิง ตลาดโบโจ๊ก-วัดพระบารมี-พระเขี้ยวแก้วและพระหินอ่อน-ปางช้างเผือก
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์พม่า

วันที่ 1  กรุงเทพฯ- พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-เจดีย์ชเวโพนพวิน -เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 2  พระเจดีย์สุเล-พระเจดีย์โบตะตอง-เทพทันใจ- เทพกระซิบ-ช้อปปิง ตลาดโบโจ๊ก-วัดพระบารมี-พระเขี้ยวแก้วและพระหินอ่อน-ปางช้างเผือก

อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว เที่ยวบิน
23-24 กรกฎาคม 2562 5,998.- 2,000.- DD4230 DMK-RGN 06.20-07.05
DD4239 RGN-DMK 21.00-22.45
02-03 สิงหาคม 2562 6,998.- 2,000.-
06-07 สิงหาคม 2562 6,998.- 2,000.-
13-14 สิงหาคม 2562 6,998.- 2,000.-
16-17 สิงหาคม 2562 6,998.- 2,000.-
27-28 สิงหาคม 2562 6,998.- 2,000.-
17-18 กันยายน 2562 6,998.- 2,000.-
11-12 ตุลาคม 2562 7,777.- 2,000.-
12-13 พฤศจิกายน 2562 7,777.- 2,000.-
17-18 ธันวาคม 2562 7,777.- 2,000.-
28-29 มกราคม 2563 7,777.- 2,000.-
18-19 กุมพาพันธ์ 2563 7,777.- 2,000.-
10-11 มีนาคม 2563 7,777.- 2,000.-
:: ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ::
 
ราคาอื่นๆ
 1. ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่

ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า

โปรแกรมการเดินทางทัวร์พม่า

04.15น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์พบเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 
06.20น.        เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4230
 
07.05น.        ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง(เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง (ก่อนออกเดินทางทางมัคคุเทศก์จะแจกสโหล่งและเทพทันใจให้แก่ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง)
                       
                      จากนั้นนำท่านไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ต้มยำกุ้ง ร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังของพม่า บริการด้วยอาหารติ่มซำสไตล์พม่า
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม เจดีย์เจ๊าทัตจี  หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70เมตร
 
นำท่านไปชม วัดงาทัตจี  เป็นวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเมื่อ 2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 10 วัด ที่มีชื่อเสียงของพม่า จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง
 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย              จากนั้นนำท่านนมัสการเจดีย์ชเวโพนพวิน (Shwe Phone Pwint) เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงาม อายุเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้ง เป็นจุดศูนย์รวมหมอดูของเมืองย่างกุ้งจนกลายเป็นสมาคม โหราศาสตร์ ในเมืองย่างกุ้งจากนั้นนำท่านไปนมัสการ เจดีย์มหาวิชยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นอีกหนึ่ที่เที่ยวที่ตั้งอยู่ข้างๆ เจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดีย์ที่ถือได้ว่ามีความสวยงามมากทีเดียวภายในองค์เจดีย์มีภาพวาดของ 12 ราศี หรือคล้ายๆกับท้องฟ้าจำลองบ้านเรา
 
จากนั้นนำท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไปพร้อมกับบรรยากาศที่หรูหราและโรแมนติก ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่งนี้
 
จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและ อัญมณีต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ท่านจะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะยืดเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อน อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถนำขึ้นจากแม่น้ำได้ภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิม จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งสมความปรารถนา จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น
 
                   หลังจากนั้นทำท่านเข้าพักโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire หรือเทียบเท่า
 
                   พร้อมรับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษบุฟเฟต์ Seafood ที่โรงแรม (เบียร์ไม่อั้น)
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายสไตล์ โรงแรม 5 ดาว มีแถมพิเศษสุด และมีเพียงโรงแรมเดียวเท่านั้น คือเมนู
 
Myanmar Snow Birdnest หรือเรียงตรงตัวว่า  รังนกหิมะ หรือภาษาจีนเรียกว่า  Xui Yan ท่านไม่ควรพลาด มีเพียงโรงแรมเดียวเท่านั้น เป็นสมุนไพรที่เรียกว่า Tragacanth Gum (Xueyan) จะถูกหลั่งออกมาจากเปลือกของ Xueyan เป็นเยื่อไม้ที่มีค่า Tragacanth Gum (Xueyan) ที่หลั่งออกมาจากไม้พุ่มหนาม Tragacanth มีรสเปรี้ยวมีกลิ่น     เปรี้ยวตามธรรม ชาติ อย่างไรก็ตามหลังจากแช่ในน้ำแล้ว  Tragacanth จะนิ่มและไม่มีรสเปรี้ยว จากการวิเคราะห์ทางเคมีพบว่า Tragacanth Gum ประกอบด้วยกรด D-galacturonic, D-galactose, L-fucose, D-xylose, L-arabinose และ L-rhamnose  เป็นที่เชื่อกันว่าเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับสมอง หัวใจ ไต หลอดเลือดและ ปอด ช่วยควบคุมอาการท้องผูก  มีต้นกำเนิดมาจากภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกและเอเชียตะวันตกเฉียงใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินเดีย, เวียดนาม, Loas และมาเลเซีย นิยมใช้ทานเพื่อ บำรุงปอด, ความงาม
 
นำท่านเดินทางผ่านชม พระเจดีย์สุเล (Sule Pagada) (ถ้าต้องการเข้าชม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  2 USD/PAX) องค์พระเจดีย์สูงถึง157ฟุต ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้งสร้างอุทิศให้แก่สุเลนัตหนึ่งในสี่นัตที่เกี่ยวข้องกับตำนานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง นำท่านชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นำไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นำมาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทำลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคำให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้นำทองคำและของมีค่าต่างๆที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านำมาถวายแก่องค์พระเจดีย์ นำท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนั้นนำท่านขอพรจาก เทพกระซิบ
 
นำคณะไปชอปปิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวายงานฝีมือเช่นผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมากผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง )
 
บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริงด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลาพระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์ต่างๆ เชิญสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปป์นี้พร้อมชมความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุนี้ด้วยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไปมาได้ทั้งในน้ำและบนบกและเป็นพิพิธภัณฑ์พระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า
 
จากนั้นนำท่านสักการะ พระเขี้ยวแก้วและพระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ำหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างที่ฝีมือดีที่สุดของพม่า
 
แล้วนำท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปรับประทาน LIGHT MEAL WITH MYANMAR TRADITIONAL FOOD ก่อนขึ้นเครื่อง
 
                   ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 
21.00น.         บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพมหานคร  โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239
 
22.45น.         ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า

เงื่อนไขทัวร์พม่า

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD)
 • ค่ารถนำเที่ยวตลอดทริป                                                  
 • ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 • ค่าไกด์และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 5 ดาว และโรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวน ห้องละ 2 ท่าน 
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                             
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับคนต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมประเทศค่ะ)
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ตามแต่สินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่าทิปไกด์ คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ แต่ไม่ได้บังคับค่ะ)

เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 1 วัน
(ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท)
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป ทางบริษัทฯ คืนมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์พม่า **
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์พม่า