เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
เข้าชม:
120
รหัสทัวร์:
CM-MD01
สายการบิน:
ไม่ระบุ
ทัวร์มัลดีฟส์

ทัวร์มัลดีฟส์ COOL PACKAGE MALDIVES 3D2N พัก 2 คืน adaaran club rannalhi | 3D2N
ราคาเริ่มต้น 30,888.-

ทัวร์มัลดีฟส์พักที่รีสอร์ทหรู ระดับ4ดาว กลางน้ำ 2 คืน ณ ADAARAN CLUB RANNALI รวมอาหารทุกมื้อรวมถึงเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทั้งวัน แพ็คเกจนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับมัลดีฟส์ ** แพ็คเกจทัวร์ สำหรับ 2 ท่านขึ้นไปเดินทางได้เลย** เดินทางทุกวันและไม่มีหัวหน้าทัวร์ **
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์มัลดีฟส์

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่– ADAARAN CLUB RANNALI
วันที่ 2  ADAARAN CLUB RANNALI RESORT
วันที่ 3  ADAARAN CLUB RANNALI RESORT - เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ

ประเภทห้อง ราคา/ท่าน
Water Bungalow 2 Nights 3 Nights 4 Nights
01 Nov – 26 Dec 19 31,888/26,888 41,888/33,888 51,888/44,888
11 Jan – 31 Mar 20 35,888/29,888 48,888/39,888 60,888/50,888
   01 – 30 Apr 20 32,888/27,888 43,888/36,888 54,888/46,888
01 May – 31 Jul 20 30,888/23,888 39,888/30,888 49,888/38,888
01 Aug – 31 Oct 20 31,888/21,888 40,888/31,288 50,888/38,488

ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

โปรแกรมการเดินทางทัวร์มัลดีฟส์

XX.XX น.      เช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน ................................................เคาร์เตอร์ สายการบิน........................
 
XX.XX น.      ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า175 VELANA AIRPORT โดยเที่ยวบินที่............................... สายการบิน .......................................
 
XX.XX น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือ7งและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เดินทางสู่ รีสอร์ทหรู ADAARAN CLUB RANNALI ระดับ 4 ดาว บนเกาะ โดยห่างจากสนามบินประมาณ 40นาทีโดยเรือ SPEED BOAT
 
XX.XX         เดินทางถึงที่พักท่านจะได้รับการต้อนรับ   จากทางรีสอร์ทโดยได้รับผ้าเย็นและเครื่องดื่ม (Welcome Drink) และเช็คอินเข้าพักในห้องพัก
 
19.30 น.     รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการแบบบุฟเฟต์นานาชาติ (1)
 
ค่ำ              ท่านสามารถรับเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในแพ็คเกจออลอินคลูซีฟได้ที่บาร์เครื่องดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน
เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)
11.00          ดำน้ำรอบๆเกาะที่พัก โดยท่านสามารถรับเครื่องดื่มและของว่างได้จากบาร์ใกล้เคียงที่เปิดให้บริการ          
                  (สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมจากทางรีสอร์ทได้ **ราคากิจกรรมไม่รวมในแพ็คเก็จ)
 เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  (3)
บ่าย            พักผ่อนตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถรับเครื่องดื่มและของว่างได้จากบาร์ใกล้เคียงที่เปิดให้บริการ
19.30 น.     รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการแบบบุฟเฟต์นานาชาติ (4)
ค่ำ             ท่านสามารถรับเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในแพ็คเกจออลอินคลูซีฟได้ที่บาร์เครื่องดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน
เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)
                 ก่อนไปรับประทานอาหารเช้า แนะนำให้ลูกค้าเก็บสัมภาระให้พร้อม แล้วนำสัมภาระตั้งไว้ในห้อง
                 จะมีเจ้าหน้าที่ไปนำออกมาไว้ที่ล้อบบี้ หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วให้ลูกค้าทำการเช็คเอาท์
                 และ รอเดินทางโดย Speed Boat ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT
XX.XX น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน................... โดยเที่ยวบิน ของสายการบิน .........................................
XX.XX น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยาน............................. โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

เงื่อนไขทัวร์มัลดีฟส์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระยอดเต็ม หลังจากการจองภายใน 2 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46 วันขึ้นไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์ **
ทัวร์มัลดีฟส์

ทัวร์มัลดีฟส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์มัลดีฟส์