เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์
เข้าชม:
129
รหัสทัวร์:
CM-MD02
สายการบิน:
ไม่ระบุ
ทัวร์มัลดีฟส์

ทัวร์มัลดีฟส์ COOL PACKAGE MALDIVES พัก 2 คืน adaaran huduranfushi ocean villa | 3D2N
ราคาเริ่มต้น 25,888.-

ทัวร์มัลดีฟส์แพ็คเกจนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไป-กลับมัลดีฟส์ ** แพ็คเกจทัวร์ สำหรับ 2 ท่านขึ้นไปเดินทางได้เลย** เดินทางทุกวันและไม่มีหัวหน้าทัวร์ ** พักที่รีสอร์ทหรู ระดับ4ดาว กลางน้ำ 2 คืน ณ ADAARAN PRETIGE OCEAN VILLA HUDURANFUSHI รวมอาหารทุกมื้อรวมถึงเครื่องดื่มและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทั้งวัน
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์มัลดีฟส์

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – เมืองมาเล่– ADAARAN PRETIGE OCEAN VILLA HUDURANFUSHI
วันที่ 2  ADAARAN PRETIGE OCEAN VILLA HUDURANFUSHI
วันที่ 3  ADAARAN PRETIGE OCEAN VILLA HUDURANFUSHI - เมืองมาเล่ – กรุงเทพฯ

Promotions package!! ราคาสีแดง ส่งจองภายใน 31 ม.ค. 63  All inclusive
ประกันอุบัติเหตุท่านละ1,000,000.- เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี เข้าพักฟรี
ผู้ใหญ่พักเสริม ท่านที่ 3 <<ราคาสอบถามเจ้าหน้าที่>>
ประเภทห้อง ราคา/ท่าน
Sunrise Ocean Villa 2 Nights 3 Nights 4 Nights
01 Nov – 26 Dec 19 33,888/31,500*27,888 46,488/42,688*37,288 58,888/53,888*44,888
11 Jan – 31 Mar 20 38,888/35,888*29,888 53,888/49,488*42,288 76,288/62,888*54,288
01 – 30 Apr 20 32,888/33,688*27,888 50,288/46,288*39,288 63,888/58,488*50,388
01 May – 31 Jul 20 *24,888 *32,888 *41,688
01 Aug – 31 Oct 20 *25,888 *33,488 *42,588

ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

โปรแกรมการเดินทางทัวร์มัลดีฟส์

XX.XX น.      เช็คอิน ณ ท่าอากาศยาน ................................................เคาร์เตอร์ สายการบิน........................
XX.XX น.      ออกเดินทางสู่เมืองมาเล่ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า175 VELANA AIRPORT โดยเที่ยวบินที่............................... สายการบิน .......................................
XX.XX น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท เดินทางสู่ รีสอร์ทหรู ADAARAN  PRETIGE OCEAN VILLA HUDURANFUSHI ระดับ 4 ดาว บนเกาะ โดยห่างจากสนามบินประมาณ 40นาทีโดยเรือ SPEED BOAT
 
XX.XX         เดินทางถึงที่พักท่านจะได้รับการต้อนรับ   จากทางรีสอร์ทโดยได้รับผ้าเย็นและเครื่องดื่ม (Welcome Drink) และเช็คอินเข้าพักในห้องพัก
 
19.30 น.       รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการแบบบุฟเฟต์นานาชาติ (1)
ค่ำ                ท่านสามารถรับเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในแพ็คเกจออลอินคลูซีฟได้ที่บาร์เครื่องดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน
เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)
11.00        ดำน้ำรอบๆเกาะที่พัก โดยท่านสามารถรับเครื่องดื่มและของว่างได้จากบาร์ใกล้เคียงที่เปิดให้บริการ          
                 (สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมจากทางรีสอร์ทได้ **ราคากิจกรรมไม่รวมในแพ็คเก็จ)
เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  (3)
บ่าย            พักผ่อนตามอัธยาศัย โดยท่านสามารถรับเครื่องดื่มและของว่างได้จากบาร์ใกล้เคียงที่เปิดให้บริการ
19.30 น.     รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการแบบบุฟเฟต์นานาชาติ (4)
ค่ำ             ท่านสามารถรับเครื่องดื่มทั้งที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ในแพ็คเกจออลอินคลูซีฟได้ที่บาร์เครื่องดื่มจนถึงเที่ยงคืนของทุกวัน
เช้า             รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)
                 ก่อนไปรับประทานอาหารเช้า แนะนำให้ลูกค้าเก็บสัมภาระให้พร้อม แล้วนำสัมภาระตั้งไว้ในห้อง
                 จะมีเจ้าหน้าที่ไปนำออกมาไว้ที่ล้อบบี้ หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วให้ลูกค้าทำการเช็คเอาท์
                 และ รอเดินทางโดย Speed Boat ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเวลาน่า VELANA AIRPORT
XX.XX น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน................... โดยเที่ยวบิน ของสายการบิน .........................................
XX.XX น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยาน............................. โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์มัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์

เงื่อนไขทัวร์มัลดีฟส์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • พิเศษ สำหรับคู่ฮันนีมูน(ภายใน 1 ปี หลังแต่งงาน)Special for Honneymooner Sparkling Wine & Homemade Chocolates.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน
เงื่อนไขการชำระเงิน
 • ชำระยอดเต็ม หลังจากการจองภายใน 2 วัน
 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  เนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์มัลดีฟส์ **
ทัวร์มัลดีฟส์

ทัวร์มัลดีฟส์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์มัลดีฟส์