เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป
เข้าชม:
427
รหัสทัวร์:
IT-UR05
สายการบิน:
OMAN AIR
ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป MONO PARIS FRANCE | 5D3N
ราคาเริ่มต้น 35,333.-

ทัวร์ยุโรปเยือนปารีสศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และแฟชั่นที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ถ่ายรูปแลนด์มาร์ค หอไอเฟล มหาวิหารนอเทรอดาม ประตูชัยนโปเลียน ถนนช็องเอลิเซ่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ จัตุรัสคองคอร์ด ชมความงดงามพระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังอันสวยงามทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูป แกะสลักและเครื่องเรือน ล่องเรือแม่น้ำแชน ช้อปปิ้งกระจายย่านถนน ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ ลาวัลย์เลย์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ท อิสระฟรีเดย์ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน
ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป

วันที่ 1  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบินนานาชาติปารีส- ชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส
วันที่ 2  ปารีส - พระราชวังแวร์ชายส์ - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส -ถนนช็องเอลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ จัตุรัสคองคอร์ด - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
วันที่ 3  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
วันที่ 4  ปารีส – พระราชวังแวร์ชายส์ – ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท – ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์
วันที่ 5  ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง หมายเหตุ
23-27 พ.ย. 18 35,333 ไม่มีราคาเด็ก
(เด็กไม่เกิน 2ขวบ/Infant 15,000 บาท)
10,500    25
7-11 ธ.ค. 18 35,333 10,500 25
15-19 ก.พ. 19 35,333 10,500 25
13-17 เม.ย. 19 39,333 10,500 25

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป

โปรแกรมการเดินทางทัวร์ยุโรป

วันที่หนึ่ง     กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติมัสกัต - สนามบินนานาชาติปารีส
                  ชาร์ล เดอ โกลด์ - ปารีส

06.00 น.     พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ T สายการบินโอมานแอร์ (WY) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋าสัมภาระ
 
09.10 น.     เดินทางสู่สนามบินนานาชาติมัสกัต เที่ยวบินที่ WY818
 
12.00 น.     เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
 
14.25 น.     เดินทางสู่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินโอมานแอร์  เที่ยวบินที่ WY131
 
19.45 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)
 
                   นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้นติดอันดับ1ใน10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 
                    ã  พัก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
                  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สอง   ปารีส - พระราชวังแวร์ชายส์ - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส -ถนนช็องเอลิเซ่  - พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์       จัตุรัสคองคอร์ด - ช้อปปิ้งที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์                                            ä อาหารเช้า ,เที่ยง,เย็น
 

 
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที้ 1)
 

                   นำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของ  การเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 
 
 
จากนั้นนำท่านถ่ายภาพที่มหาวิหารนอเทรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอด  ปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ นำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่
 
เที่ยง           ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2 )
 
บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติกช็องเอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัย  นโปเลียน นำชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe)  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี   ค.ศ. 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 จนสมควรแก่เวลา ได้เวลาช้อปปิ้ง นำท่านไปช้อปปิ้งที่ ถนนช็องเอลิเซ่ ถนนสายแฟชั่นที่มีชื่อเสียงของปารีส เป็นย่านการค้าที่ประกอบไปด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา แบรนด์เนม มากมาย สองข้างทางมีต้นเชสต์นัด ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและปลูกเรียงรายเป็นระเบียบ ถนนสายนี้ได้รับการขนามนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย
 
               จากนั้นนำท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux  Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
 
               จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต,เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
 
ค่ำ              ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3 )
                 ã  พัก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม   อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน                                                                                    äอาหารเช้า
 
เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที้ 4 )
                        อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน
                        โดยท่านสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะที่มีครอบคลุมทั่วทั้งกรุงปารีส อาทิ รถไฟเมโทร, รถไฟRER, รถแท็กซี่ รถโดยสารประจำทาง ซึ่งจะแบ่งโซนการเดินทางเป็น 5 โซน ลักษณะเป็นวงกลมคล้ายโดนัท โดยเริ่มนับโซน1 จากจุดศูนย์กลาง ขยายทีละวงออกไปรอบนอก ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวทั่วไปจะเน้นจำ  โซนหลักๆในกรุงปารีส ซึ่งจะอยู่ในเขตโซน1-2 โดยมีเพียงพระราชวังแวร์ซายส์ที่จะอยู่ทางโซน 4 เท่านั้น, สำหรับสนามบินนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอโกล และดิสนีย์แลนด์ จัดอยู่ระแวกโซน5 จึงทำให้บัตรโดยสารในกรุงปารีสมีมากมายหลายประเภท และเชื่อมระบบขนส่งอย่าง Metro, RER, Tram รวมทั้งรถโดยสารประจำทางที่เชื่อมเส้นทางเดินรถเข้าหากันได้อย่างลงตัว หรือท่านสามารถลองซื้อตั๋วโดยสารแบบ ตั๋ววัน (Mobilis) ซึ่งเป็นตั๋วเหมาจ่ายที่สามารถขึ้นรถประเภทใดก็ได้ไม่จำกัด ภายใน1วัน(One Day Pass) ซึ่งจะมีให้เลือกเป็นโซนตามสถานที่ที่ต้องการไป อาทิ โซน 1-2 อยู่ที่ประมาณ 7 ยูโร หรือ โซน 1-5 อยู่ที่ประมาณ 16.60 ยูโร เป็นต้น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตรโดยสาร)
 
                        โดยท่านอาจเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ (Euro Disneyland) เป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งไม่ควรพลาด โดยดิสนีย์แลนด์ตั้งอยู่นอกกรุงปารีส ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งสามารถ  เดินทางโดยรถไฟจากตัวเมืองปารีส จนถึงมาร์เน่ ลา วัลลี (Marne La Vallee) โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1992 มีเนื้อที่โดยประมาณ 350 ไร่ ซึ่งท่านจะได้พบกับตัวละครดิสนีย์ที่ชื่นชอบ อาทิเช่น มิกกี้เมาส์(Mickey Mouse), โดนัลด์ดั๊ก (Donald Duck), กูฟฟี่ (Goofy) และตัวละครอื่นๆอีกมากมาย โดยดิสนีย์แลนด์ปารีส แบ่งพื้นที่ภายในเป็น 2 ส่วน ได้แก่ Disneyland Park และ Walt Disney Studios Park โดยภายในดิสนีย์แลนด์ปารีส มีเครื่องเล่น ร้านอาหาร รวมถึงร้านขายของที่ระลึกมากมาย (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าบัตร Disneyland โดยท่านสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Disneyland Paris) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าโดยประมาณ 45 - 70 ยูโร/สวน/คน
                  
                   หรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น ท่านสามารถเดินชมงานศิลปะชื่อก้องโลก อย่างภาพวาดโมนาลิซา(Mona lisa),The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks  ผลงานอันโด่งดังของเลโอนาร์โด ดาวินชี, รูปปั้น The Victory of Samothrace หรือ รูปปั้นเทพวีนัส (Venus de Milo) มีทั้งมีรูปปั้นสฟิงซ์ (Sphinx), มัมมี่ (Mummy) หรือร่องรอยอารยธรรมโบราณมากมาย โดยบริเวณลานด้านหน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์จะสร้างเป็นรูปทรงพีระมิดที่สร้างขึ้นจากกระจกเป็นอีกจุดยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเป็นฉากที่มีอยู่ในในภาพยนตร์เรื่อง The Da Vinci Code ซึ่งนอกจากจะมีการตั้งแสดงงานศิลปะถาวรแล้ว ยังมี  นิทรรศการชั่วคราวต่างๆ การแสดงภาพยนตร์ และคอนเสิร์ต ทำให้พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปีล่ะเกือบ10ล้านคนเดินเที่ยวชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200ปี สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์  (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญสำรวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ
                   (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
 
           ã  พัก: Mercure Paris Orly Rungis Aéroport  Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
                    (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่       ปารีส – พระราชวังแวร์ชายส์ – ช้อปปิ้งลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท – ท่าอากาศยานนานาชาติ ปารีส ชาร์ล เดอ โกลด์                                                                                                  ä  อาหารเช้า ,เที่ยง

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที้ 5 )
 
                   เดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ นำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล นำท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง อาทิเช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง, ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก(Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง73เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี(ปาน) ราชทูตไทยสมัย  พระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำของพระนางมารี อังตัวเนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดิ นโปเลียนที่ยิ่งใหญ่
 
เที่ยง          ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ ลาวัลเลย์ วิลเลจ เอาท์เลท ช้อปปิ้ง ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของเมืองปารีส อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสนุกกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังทั่วโลกมากกว่า 80 ยี่ห้อ ด้วยราคาที่ถูกกว่าช้อปทั่วไป โดยสินค้าที่นี่ลดราคาตั้งแต่ 33% - 60% หรือมากกว่านั้น ตามฤดูกาลปกติหรือเป็นสินค้าที่อาจจะหลุดเทรนด์ไปแล้วในช่วงฤดูที่ผ่านไป อาทิ Giorgio Armani, Burberry, Celine, Longchamp, Givenchy,   Salvatore Ferragamo, Christian Lacroix, Kenzo, Miss Sixty, Bodum, Calvin Klein, Versace, Polo, Diesel, Cacharel, Camper, Dunhill, Lancel, Nina Ricci, Timberland,  Tommy Hilfiger (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์
 
17.00 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานปารีส ชาร์ล เดอ โกลล์ ให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
 
21.35 น.     เหินฟ้าสู่สนามบินนานาชาติมัสกัตโดยสายการบินโอมานแอร์  เที่ยวบินที่ WY132 

วันที่ห้า       ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ          
 


7.30 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัสกัต แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
09.00 น.     เหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสายการบินโอมานแอร์  เที่ยวบินที่ WY815 
18.00 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรป

เงื่อนไขทัวร์ยุโรป

เงื่อนไขการให้บริการ
 
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
    - จะส่งจอยทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
    - หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
    - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ)   โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 
3. การจองทัวร์และชำระค่าบริการ
    - กรุณาชำระมัดจำและค่าวีซ่า ท่านละ 19,500 บาท  (มัดจำ 15,000 + ค่าวีซ่า 4500)
    กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่าทัวร์
    - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 45 วันก่อนออกเดินทาง
 
**สำคัญ** สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ
4. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
    เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
5. อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
    (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สายการโอมานแอร์ สัมภาระ2ใบ/ท่าน โหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้
    - การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ
      ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท
      ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท
      ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท
      ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท
      ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 
6. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าวีซ่า + ค่าบริการ ท่านละ 4,500 บาท
2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
5. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 45 EURO ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 
7. หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ยุโรป **
ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์ยุโรป