เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง
เข้าชม:
652
รหัสทัวร์:
SE-HK33
สายการบิน:
Cathay Pacific
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า | 4D3N
ราคาเริ่มต้น 12,999.-

ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค-ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
วันที่ 2  เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค
วันที่ 3  ถนนคู่รัก – เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO – จูไห่
วันที่ 4  ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2562 13,999 13,999 13,999 3,500
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 3,500
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 13,999 13,999 13,999 3,500
22 – 25 มีนาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ท่าน

ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง

โปรแกรมการเดินทางทัวร์ฮ่องกง

10.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHAY PACIFIC  พบเจ้าหน้าที่เพื่อรับเอกสารการเข้าเมือง และทำการเช็คอินตั๋ว
13.05 น.      บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX614 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ที่มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)  (กรุณาเช็คเที่ยวบินในตารางวันเดินทางก่อนทำการจอง)
16.45 น.     ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านออกจากสนามบิน ณ ทางออก Exit B
จากนั้นนำท่านเดินทาง ผ่านสะพานชิงหม่า ติดอันดับเป็นสะพานแขวนที่มีช่วงกลางยาวที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก และในปัจจุบันอยู่ที่อันดับที่ 7 ของโลก  ตัวสะพานมีความกว้าง 41 เมตร มีสองชั้น ชั้นบนมีเส้นทางรถวิ่งจำนวน 6 ช่องทาง ส่วนชั้นล่างใช้สำหรับรถไฟ 2 ช่องทาง และช่องทางสำรองสำหรับรถยนต์ ในช่วงฤดูมรสุมอีก 4 ช่องทาง เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ. 1992 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1997 ด้วยงบประมาณ 7.2 พันล้านเหรียญฮ่องกงจากนั้นเดินทางสู่ เซินเจิ้น โดยรถโค้ช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เซินเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงธรรมดาอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง มีเนื้อที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร ตัวเมืองเซินเจิ้นได้รับการวางระบบผังเมืองอย่างดีมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบสวยงาม
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hong Li Lai Hotel หรือเทียบเท่า

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ หลอหวู่ พบกับสินค้าราคาถูกแหล่งใหญ่ของเซินเจิ้น ซึ่งคนไทยรู้จัก ในนามมาบุญครองเมืองไทย มีสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก และตัวท่านเอง และให้ท่านได้รับเลือกชม ร้านหยก สินค้าโอท็อปของเมืองจีน
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) 
บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ โดยรถโค้ช แวะชม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีน ที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะผ้าห่มไหมที่ห่มอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน นำท่านชม สวนหยวนหมิงหยวน ซึ่งเป็นสวนจำลองจากสวนหยวนหมิงที่นครปักกิ่ง หลังถูกทำลายโดยพันธมิตรในปี ค.ศ. 1860 และเสียหายจนยากแก่การบูรณะ พระราชวังหยวนหมิงใหม่ได้งบประมาณก่อสร้างถึง 600 ล้านหยวน สร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง ณ ใจกลางของ ภูเขาชิลิน ในเมืองจูไห่ ทำให้สวนแห่งนี้โอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม และมีพื้นที่ครอบคลุมทะเลสาบขนาดมหึมา 80,000 ตารางเมตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับสวนเดิมในกรุงปักกิ่ง สิ่งที่ทำให้สวนหยวนหมิงหยวนแห่งใหม่ มีความแตกต่างกับสวนเก่าที่ปักกิ่ง คือการเพิ่มเติมและตกแตกสวนที่เป็นศิลปะแบบตะวันตกผสมกับศิลปะจีน สวนหยวนหมิงหยวนใหม่ จึงถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจำลองมาจากสถานที่ในประวัติศาสตร์ มีคุณค่าทั้งในแง่วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธุรกิจการท่องเที่ยว สวนนี้ได้เปิดให้บุคคลเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ ค.ศ.1997 เป็นต้นมา มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น  มีมากกว่า 100 ชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว
 
จากนั้นชม โชว์การแสดง ที่จะพาท่านย้อนกลับไปในสมัยราชวงศ์ชิงที่มีความเจริญก้าวหน้า​ทางศิลปะ​ ซึ่งประกอบด้วย​การถวายเครื่องราชบรรณนาการให้กับฮ่องเต้​ และโชว์การแสดง​ ของเหล่านางกำนัน​ หลากหลายชุดการแสดง
หมายเหตุ: หากกรณีฝนตก หรือเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถดูโชว์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโชว์ท่านละ 40 เหรียญฮ่องกง
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)  เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kai Hua Hotel หรือระดับเดียวกัน

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)  
จากนั้น นำท่านนั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มีการนำเก้าอี้ หรือม้านั่งซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก แวะถ่ายรูปกับสาวงามหวีหนี่จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล และชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ สรรพคุณหลากหลายแก้น้ำร้อนลวก, แผลไฟไหม้, แก้ริดสีดวงฮ่องกงฟุต ฯลฯ แวะให้ท่านได้เยี่ยมชม ไข่มุก ซึ่งเป็นไข่มุกน้ำจืดขึ้นชื่อของเมืองจีน
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางข้ามด่านจูไห่ สู่ มาเก๊า ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และน่าสนใจในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยู่ในแถบนี้ ที่สำคัญคือชาวโปรตุเกสได้นำพาเอาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย ทำให้มาเก๊ากลายเป็นเมืองที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จนเรียกได้ว่าเป็น "ยุโรปใจกลางเอเชีย"             
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)    
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและเก็บรักษาศิลปะวัตถุเก่าแก่ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลไว้มากมายเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่คงอยู่มาได้ยาวนานที่สุดของมาเก๊า ในบริเวณวัดมีศาลาซุ้มประตู GATE PAVILION,หอเมตตาธรรม HALL OF BENEVOLENCE,ศาลเจ้าแม่กวนอิม HALL OF GUANYIN และศาลพระพุทธ ZHENJIAO CHANLIN
จากนั้นผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือเจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกายเรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน และนำท่านชม วิหารเซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่งก่อตั้งในปี 1594 และปิดไปในปี 1762 และเป็นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอลสร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทำลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ 1601 ตามลำดับ จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้ในปี 1835 ทั้งวิทยาลัย และโบสถ์ถูกทำลายจนเหลือแต่ด้านหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่ และบันไดด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยู่ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ THE PARISIAN MACAO  ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล ที่จำลองมาจากฝรั่งเศส  ซึ่งหอไอเฟลที่มาเก๊าถือได้ว่าเป็นหอไอเฟลจำลองที่ใหญ่ที่สุดและเหมือนจริงที่สุดในโลก โดยมีการประดับไฟทั้งหมด 6,600 ดวง และมีความสูงถึง 38 ชั้น โดยท่านสามารถขึ้นไปชมวิวที่ชั้น 7 และ ชั้น 37 โดยที่ชั้นนี้ท่านจะสามารถมองเห็นประเทศจีน และวิวพาโนรามาของฝั่งโคไทของมาเก๊า สามารถขึ้นชมวิวได้ตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น.  (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
 
นำท่านเยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว เชิญท่านสัมผัสบรรยกาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชียภายในพร้อมสรรพด้วย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ความบันเทิง และสถานที่ช้อปปิ้งที่แกรนด์แคนแนลช๊อป พบกับร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 350 ร้าน  อาทิ Rolex, Emporio Armani, Gucci, HERMÈS, Omega, Pandora, Swarovski, Bvlgari, Adidas, Fila, Nike, Puma, Coach, Charles & Keith, Converse, Guess เป็นต้น นอกจากร้านค้าแบรนด์เนมแล้ว ภายในยังมีร้านอาหารภัตตาคารต่างๆ ให้ท่านได้เลือกลองทานกว่า   30 ร้าน หรือจะเสี่ยงโชคคาสิโน ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ แต่ในส่วนของคาสิโนนั้นเด็กอายุตำกว่า 20 ปีจะไม่สามารถเข้าไปในบริเวณด้านในได้ 
 
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ จูไห่
 
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)  เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kai Hua Hotel หรือระดับเดียวกัน

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)  
นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว ให้ท่านได้จุดธูปขอพร สักการะเทพเจ้าแชกง ให้ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานด้านหน้าองค์ เจ้าพ่อแชกง จากนั้นให้ท่านหมุนกังหันทองแดงจะมีกังหัน 4 ใบพัด แต่ละใบหมายถึง เดินทางปลอดภัย, สุขภาพแข็งแรง, โชคลาภ และเงินทอง เชื่อกันว่าหากหมุนครบ 3 รอบและตีกลอง 3 ครั้ง จะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไป และนำพาสิ่งดีๆเข้ามา
 
นำท่านเยี่ยมชม  โรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย โดยการย่อใบพัดของกังหันวัดแชกง มาทำเป็นเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็น จี้  แหวน  กำไล เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดตัว และเสริมดวงชะตา
นำท่านชม ร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยก อาทิ กำไลหยก  หรือสัตว์นำโชคอย่างปี่เสี่ยะ  อิสระให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึก หรือนำโชคแด่ตัวท่านเอง
 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)    
นำท่านเดินทางสู่ วัดหวังต้าเซียน (คนจีนกวางตุ้ง จะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน) เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี โดยชาวฮ่องกงส่วนใหญ่เดินทางมาวัดนี้เพื่อขอพรให้สุขภาพแข็งแรง ไร้โรคภัย ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าจีนหลายองค์อย่างเทพเจ้าหลักของวัดคือเทพหวังต้าเซียน
 
นำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และสินค้าแบบที่เป็นของพื้นเมืองฮ่องกงอยู่ด้วยและตามซอกตึกอันซับซ้อนมากมายมี SHOPPING COMPLEX ขนาดใหญ่ชื่อ OCEAN TERMINAL ซึ่งประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าเรียงรายกันอยู่ และมีทางเชื่อมติดต่อกันสามารถเดินทะลุถึงกันได้ ให้แบรนด์ดังมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น  COACH, LONGCHAMP, LOUIS VUITTON, HEMES, PRADA, GIORDANO, BOSSINI และอีกมากมาย  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
.....กรุณาตรงต่อเวลานัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบิน.....
22.25 น.     บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน  CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ 709 (กรุณาเช็คเที่ยวบินใ นตารางวันเดินทางก่อนทำการจอง)
00.15 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง

เงื่อนไขทัวร์ฮ่องกง

อัตราค่าบริการนี้รวม
R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                              R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                             R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน              R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ         
R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                                  R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
T ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)  ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท** 
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
T ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
T ค่าทำวีซาเดี่ยวตามโปรแกรม กรณียกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (เข้าออกเมืองจีน 2 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 2500 บาท/ท่าน)

 • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 
เงื่อนไขการชำระค่าบริการ
 1. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 46 วันขึ้นไป คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางภายใน 31-45 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
 1. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 
 2. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง **
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์ฮ่องกง