เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
  
 
ประเทศ:
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม
เข้าชม:
71
รหัสทัวร์:
CG-VN08
สายการบิน:
Air Asia
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา สะพานกระจกมังกรเมฆ นิงห์บิงห์ |4D3N
ราคาเริ่มต้น 14,899.-

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา สะพานมังกรเมฆ – หมู่บ้าน Cat Cat ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย - ดอนเมือง
ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม

สถานที่ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนาม

วันที่ 1  ดอนเมือง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ - โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา
วันที่ 2  สะพานมังกรเมฆ – หมู่บ้าน Cat Cat
วันที่ 3  ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ
วันที่ 4  ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย - ดอนเมือง

วันที่เดินทาง ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน
เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน
พักเดี่ยว
พฤศจิกายน 2565
วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2565 14,899.- 3,900.-
วันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2565 14,899.- 3,900.-
วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2565 14,899.- 3,900.-
วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2565 14,899.- 3,900.-
วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2565 14,899.- 3,900.-
ธันวาคม 2565
วันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 14,899.- 3,900.-
วันที่ 2-5 ธันวาคม 2565 16,899.- 3,900.-

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม

โปรแกรมการเดินทางทัวร์เวียดนาม

วันแรก           ดอนเมือง - ฮานอย -ซาปา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  - โบสถ์หินที่เก่าแก่ – ตลาดไนต์เมืองซาปา
04.20 น.       พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย ( FD ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
06.40 น.      ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยเที่ยวบินที่ FD642
08.30 น.       เดินทางถึง สนามบินฮานอย  หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นำท่านเดินทางขึ้นเหนือมุ่งหน้าสู่ เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศส...สมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส (ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
พาท่านเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ)  จำลองไฮไลท์ของที่เที่ยวแต่ละที่มารวมไว้ให้ท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มจำหน่ายให้ท่านได้พักดื่มเครื่องดื่ม และยังได้เพลิดเพลินกับสายหมอกจางๆ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติก (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
 
พาคณะชม โบสถ์หิน The Ancient Stone Church เป็นโบสถ์ฝรั่งเศสที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม ด้วยวัสดุอิฐสีน้ำตาลแดง ที่นี่จะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนที่มีการเปิดไฟสีส่องสว่าง จะได้บรรยากาศสวยงาม นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดไนต์เมืองซาปา มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (2)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก AZURE , SAPA CHARM , SAPAHIGHLAND ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง         สะพานมังกรเมฆ – หมู่บ้าน Cat Cat
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (3)
จากนั้นนำท่านไป สะพานมังกรเมฆ ตั้งอยู่ที่ภูมิภาคเวียดนามเหนือ ติดประเทศจีน ที่เมือง "ซาปา" เมืองที่เคยมีหิมะตกที่เคยเป็นข่าวในวงการท่องเที่ยวเมื่องหลายปีก่อน สะพานแก้วมังกรเมฆนี้ห่างจากตัวเมืองประมาณ 18 Km กับระดับความสูงจากพื้นด้านล่าง 300 เมตรและสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 2,200 เมตร ทางขึ้นจะให้ผู้เข้าชมมาจากทางลิฟต์แก้วขึ้นไปสู่ระเบียงด้านบนและต้องใช้ถุงผ้าใส่ทับรองเท้าอีกทีเพื่อเดินในทางเดินกระจกทอดยาวไปจนถึงระเบียงชมวิวแก้วกับวิว 360 องศาท่ามกลางเมฆหมอกและธรรมชาติป่าเขียวขจีของเมืองซาปา สวยงามเหนือคำบรรยายจริงๆ
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (4)
จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้และเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยชาวม้งดำ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบการณ์การเดินเขา รวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตในพื้นที่ภูเขาด้วยและขนบธรรมเนียมประเพณีของคนท้องถิ่น หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตล้อมรอบด้วยนาข้าวขั้นบันไดบนหุบเขาที่สวยงาม, เนินเขาที่เขียวขจี และน้ำตกที่สวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี่ได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามของซาปา
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษหม้อไฟปลาแซลมอน  (5)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก AZURE , SAPA CHARM , SAPAHIGHLAND ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม         ซาปา–ลาวไก–ฮานอย–สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว - ทะเลสาบคืนดาบ
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (6)
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ฮานอย ใช้เวลาประมาณ 5 ชม
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  SEN
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ สุสานอดีตประธานอธิบดีโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) อยู่ที่ จัตุรัสบาดิงห์ ใจกลางกรุงฮานอยเป็นสถานที่เก็บศพภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลง จากนั้นนำท่านไป ทะเลสาบคืนดาบ มีทะเลสาบน้ำสีเขียวอยู่ที่ใจกลางเมืองฮานอย (Hanoi) ทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้ชื่อฮว่านเกี๋ยม (Hoan Kiem) แปลว่า ทะเลสาบคืนดาบ มีตำนานเล่าต่อกันมาว่า ในศตวรรษที่ 15 จักรพรรดิจักรพรรดิเล เหล่ย (Le Loi) ได้รับดาบวิเศษจากสวรรค์และใช้ดาบนั้นต่อสู้กับกองทัพจีนจนได้รับเอกราช หลังจากนั้น วันหนึ่ง จักรพรรดิได้ลงเรือล่องไปในทะเลสาบพร้อมกับดาบ มีเต่ายักษ์ขึ้นมารับดาบวิเศษแล้วดำลงสู่ใต้น้ำหายไป จึงเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบกลางเมืองฮานอย จากนั้นให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้ง ถนนสาย 36 street แหล่งช้อปปิ้งของฮานอย  มีต้นไม้ปกคลุมสองฝั่งถนน สาเหตุที่ชื่อถนน 36 มาจาก 36 อาชีพที่ทำการค้าขายบนถนนแห่งนี้ ตั้งแต่อดีตอย่างงานด้านหัตถกรรมสอดคล้องกับชื่อถนนแต่บะเส้น ในอดีตอย่าง เครื่องเงิน ผ้าไหม บนถนนแห่ง แต่ปัจจุบันมากกว่า 36 ไปแล้ว ที่นี้จะเป็นแหล่ง Shopping มีสินค้าเกือบทุกชนิด ร้านขายชุดกีฬามีทุกแบรนด์เพราะที่นี้เป็นแหล่งผลิตให้หลาย ๆ แบรนด์
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (8)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก LONDON HOTEL , THE LIGHT HOTEL , ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่             ฮานอย – นิงห์บิงห์ -ตามก๊ก – วัดเฉินก๊วก – สนามบินฮานอย - ดอนเมือง
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่นิงห์บิงก์ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐานลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Longในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร Tam Cocตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่  อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรา  กฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน”เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
จากนั้นนำท่านไป วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา  จากภาพมุมสูงของสถานที่ตั้ง ที่นี่เหมือนตั้งอยู่บนเกาะที่ยื่นลงไปในทะเลสาบ แต่มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงที่ สิ่งปลูกสร้างมีการวางผังเป็นอย่างดี ใช้สีสันที่กลมกลืนในโทนสีเหลือง น้ำตาล ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ใหญ่ที่โอบล้อมอยู่ ในมุมถ่ายภาพจากอีกฝั่งหนึ่ง จะเห็นสิ่งปลูกสร้างสไตล์จีน และเจดีย์หลายชั้นโดดเด่น มีภาพที่สะท้อนลงสู่ผืนน้ำ เป็นภูมิทัศน์ที่งดงามทั้งยามกลางวันและยามค่ำคืนที่มีการเปิดไฟส่องสว่าง
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮานอย เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ
20.50 น.       เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ FD645
22.40 น.       เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม

เงื่อนไขทัวร์เวียดนาม

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7กก.
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับ 
          ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง
          ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 700 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา
          แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาทตลอดการเดินทาง

** กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในโปรแกรมทัวร์เวียดนาม **
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทัวร์เวียดนาม