เลื่อนขึ้น
ทัวร์ถูก ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ดี ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์ทั่วโลก ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ราคาประหยัด ทัวร์บริการดี ทัวร์บริการประทับใจ ทัวร์ดีมีคุณภาพ
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
BI-TW14
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มีนาคม-ตุลาคม 2566
เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองเจียอี้ ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • Miyahara Ice Cream • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต โรงละครแห่งชาติไถจง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ร้านเครื่องสำอาง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 17,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์.ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW13
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มีนาคม-ตุลาคม 2566
เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต โรงละครแห่งชาติ • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องสำอาง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 14,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIPEI SAKURA SEASON 2023 ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
BI-TW12
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2566
ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น • แช่น้ำแร่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • วัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองเจียอี้ ร้านชา • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ตลาดฟ่งเจี๋ย หมู่บ้านสายรุ้ง • ไทเป • ร้านพายสัปปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติง ศูนย์ Germanium และ ปะการังแดง • DUTY FREE • ตึกไทเป 101 • สนามบินเถาหยวน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 18,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อุทยานแห่งชาติซันลิงค์ซี ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
PB-TW02
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มกราคม-มีนาคม 2566
เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย เมืองไถจง - เมืองหนานโถว - อุทยานแห่งชาติซันลิงค์ซี - ร้านชาอู่หลง - กรุงไทเป กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - ปล่อยโคมลอย ณ ถนนโบราณสือเฟิ่น - กรุงไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ย่านซีเหมินติง กรุงไทเป - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
PB-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มกราคม-มีนาคม 2566
เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย เมืองไถจง - กรุงไทเป - ร้านขนมพายสัปปะรด - อุทยานธรณีเย่หลิว - หมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น - กรุงไทเป - ย่านซีเหมินติง กรุงไทเป - วัดหลงซาน - ร้านสร้อยเจอร์เมเนียม - ตลาดปลาไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 - สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW09
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มีนาคม 2566
เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดเทียนหยวน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติง เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่ ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,990 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW08
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม-มีนาคม 2566
พักโรงแรมน้ำแร่ เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชา – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY ร้านคอสเมติค – ย่านซีเหมินติง พิพิธภัณฑ์กู้กง (รวมตั๋วเข้าชม) – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 23,990 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW11
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มกราคม-มีนาคม 2566
เมืองไทเป • ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • ตลาดไถจงไนท์มาเก็ต เมืองหนานโถว • ร้านชา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เจียอี้ หนานโถว เถาหยวน ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
SE-TW07
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม-มีนาคม 2566
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อเมืองไทจง – เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – ร้านเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 ถนนโบราณต้าซี – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 19,990 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW06
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
ธันวาคม-มีนาคม 2566
เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านสร้อยเจอเมเนียม – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไทจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองเถาหยวน – ตลาดกลางคืนจงลี่

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,990 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์.ไต้หวัน SAKURA SEASON 2023 ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
BI-TW03
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
กุมภาพันธ์-มีนาคม 2566
ไทเป • ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป • อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว • ชมซากุระวัดอูจี เทียนหยวน • เมืองหนานโถว • ร้านชา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • เมืองไถจง • ตลาดอี้จง ไนท์มาเก็ต เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองไทเป • ร้านพายสับปะรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต ไทเป • ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Follow Me To Taiwan ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
IT-TW03
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มกราคม-มีนาคม 2566
ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปราสาทช็อกโกแลตนีน่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี เที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ช้อปปิ้งตลาดดัง อี้จงไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 18,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน Very good Taiwan ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
IT-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤศจิกายน-มีนาคม 2566
•ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • ชมเมืองท่าโรแมนติก ตั้นสุ่ย • อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค • อุทยานเหย่หลิว • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น • วัดหลงซาน • เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 • ช้อปปิ้งตลาดดัง เฟิ่งเจียไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,888 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาลีซาน.อุทยานแห่งรัก ทัวร์ไต้หวัน 5D4N

รหัสทัวร์
GS-TW02
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤศจิกายน-มีนาคม 2566
ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองไถจง – MAPLE GARDEN – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 17,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ใครไม่เปย์.ไทเป ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
GS-TW01
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
พฤศจิกายน-มีนาคม 2566
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมเส้นทางรถไฟสายเก่าสายผิงซี อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – เมืองหนานโถว – ร้านชา – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก – วัดหลงซาน – ร้านเครื่องสำอาง – ย่านซีเหมินติง ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 10

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 16,999 .-

ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป นิวไทเป ทัวร์ไต้หวัน 4D3N

รหัสทัวร์
SE-TW04
 ทัวร์ไต้หวันเดินทาง
มกราคม-มีนาคม 2566
เมืองไทจง – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานธรณีเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – ร้านเครื่องสำอาง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านเจอเมเนียม – ซีเหมินติง ตึกไทเป 101

ทัวร์ไต้หวันเริ่ม 15,990 .-

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

  • โปรแกรมทัวร์

    Programs Tour

            ทัวร์เนปาล    ทัวร์เนปาล
            ทัวร์ลาว    ทัวร์ลาว
            ทัวร์ตุรกี    ทัวร์ตุรกี
            ทัวร์บรูไน    ทัวร์บรูไน
            ทัวร์ดูไบ    ทัวร์ดูไบ
            ทัวร์ภูฏาน    ทัวร์ภูฏาน

ติดต่อฝ่ายขายSale Contact

ติดต่อฝ่ายขายเพิ่มเติม >>>

ฮอตโปรโมชั่นHot Promotion

เชจู